Ügyfélkártya üzletszabályzat


1. Fogalom-meghatározások

1 .1 . Alvállalkozó: a Szolgáltatóval szerződésben álló jogi személy, amely a Szolgáltató által átadott adatok alapján az Ügyfélkártyát legyártja, és azt az Előfizetőhöz eljuttatja.

1.2. Elfogadó: a Szolgáltató által kártyaelfogadásra feljogosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

1.3. Előfizető: olyan magánszemély vagy cég, aki Ügyfélkártya igénylésére jogosult. A jogosultság feltétele a Szolgáltatóval kötött, érvényes és hatályos Előfizetői Szerződés, keret és/vagy szolgáltatási szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés), mely tartalmazza az ügyfélkártyára való jogosultságot. Az Előfizető felelőssége a PIN kód és az Ügyfélkártya megfelelő, rendeltetésszerű kezelése és használata. Az Előfizető jelöli ki a nevében eljárni jogosult személy(eke)t. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni eljárása során, hogy az Ügyfélkártyával rendelkező, PIN kódot ismerő személy milyen módon került ezek birtokába.

1.4. Igénylőlap: a Szolgáltató által az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető rendelkezésére bocsátott nyomtatvány, amelynek kitöltésével és a Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával
az Előfizető benyújtja az Ügyfélkártyára vonatkozó igényét.

1.5. Ügyfélkártya Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat): azon dokumentum, amely meghatározza az Ügyfélkártya használatára vonatkozó általános feltételeket,
jogokat és kötelezettségeket.

1.6. PIN kód: az a hat számjegyű azonosító kód, amit az Előfizető az Ügyfélkártya aktiválásakor meghatároz. Az Előfizető a PIN kódot köteles megjegyezni, titkosan kezelni, és semmilyen körülmények között nem hozhatja más személyek tudomására. A PIN kód kezelésével és rendeltetésszerű/szerződésszerű használatával kapcsolatos felelősség az Előfizetőt terheli.

1.7. Szolgáltató: a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.).

1.8. Tájékoztató: az Ügyfélkártyával az Előfizető részére eljuttatott, az Ügyfélkártya használatának feltételeit, gyakorlati információkat tartalmazó dokumentum.

1.9. Ügyfélkártya: a Szolgáltató által a Szerződés alapján az Előfizető rendelkezésére bocsátott olyan azonosító kártya, amelynek segítségével az Előfizető igazolja ügyfélstátusát a Szolgáltató vagy az Elfogadó személyes és telefonos ügyfélszolgálati pontjain, valamint a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati kezelői felületén (MyTelenor internetes ügyfélszolgálat).

1.10. Ügyfélkártyához tartozó azonosítók: PIN kód és az Ügyfélkártya száma.

1.11. Ügyfélkártya letiltása: az Ügyfélkártya használatának letiltása az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.2. pontjában felsorolt esetekben. Letiltáskor az Ügyfélkártya véglegesen inaktívvá válik, és az Üzletszabályzat szerinti további használata nem lehetséges.

1.12. Ügyfélkártya használatának felfüggesztése: Az Ügyfélkártya használatának felfüggesztése az Üzletszabályzat
6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.3. pontjában felsorolt esetekben. A felfüggesztés következtében a kártya inaktívvá válik, azonban a Szolgáltató lehetôséget nyújt az Ügyfélkártya visszaaktiválására, az Üzletszabályzat 6.6. és 7.3. pontjában leírtaknak megfelelôen. Visszaaktiválás után az Ügyfélkártya ismét aktív státusba kerül, és az Elôfizetô az Üzletszabályzat szerint újra használhatja azt.


2. Az Ügyfélkártya kibocsátása

2.1. Az Ügyfélkártya Igénylőlap a Szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán vagy e-mailben kérhető, mely Igénylőlapot a Szolgáltató e-mailben, faxon vagy postai úton juttat el az Előfizetőhöz. Ügyfélkártyával rendelkező Előfizetők a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati felületén (MyTelenor internetes ügyfélszolgálat) is kérhetik.

2.2. Az Igénylőlapot az Ügyfélkártyát igénylő Előfizető köteles a valóságnak megfelelően kitölteni, aláírni, valamint a Szolgáltató által esetlegesen megkívánt egyéb dokumentumokat
és igazolásokat az Igénylőlappal együtt e-mailben, faxon vagy postai úton benyújtani. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Szolgáltató adatbázisában feldolgozza és ellenőrizze.

2.3. Az Előfizető az Igénylőlap Szolgáltatóhoz történő megküldésével elfogadja a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat.

2.4. Az Alvállalkozó az Ügyfélkártyát – a 2.5 pontban foglalt eset kivételével – a hiánytalanul kitöltött Igénylőlap kézhezvételétől számított 30 napon belül eljuttatja az Igénylőlapon az Előfizető által megadott címre.

2.5. Amennyiben az Igénylőlapon rögzített előfizetői adatok nem vagy másként szerepelnek a Szolgáltató adatbázisában, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt adategyeztetés céljából
szóban vagy írásban megkeresni.


3. Az Ügyfélkártya

3.1. Az Ügyfélkártya a Szolgáltató tulajdonában van, azt jogosult az Előfizetőtől a 10. pont szerint visszavonni.

3.2. Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát rendeltetésszerűen használni, azt az Elfogadón kívül harmadik személynek nem adhatja át. Ennek megszegéséből eredő károkért az
Előfizető felel.

3.3. Az át nem vett Ügyfélkártyát a Szolgáltató az Ügyfélkártya érvénybe lépése után 30 nappal megsemmisítheti. A megsemmisített Ügyfélkártya díja az Előfizetőt terheli. A megsemmisítés díja a hatályos Tájékoztatóban szereplő összeg, amelyet a Szolgáltató jogosult az Előfizető részére kiszámlázni.

Üzleti ügyfélkártya jogosultsági szintje: A képviselt cég nevében teljes körű ügyintézésre jogosít a Szolgáltató személyes, telefonos és internetes ügyfélszolgálati pontjain.


4. Az Ügyfélkártya használata

4.1. Az Ügyfélkártya használatához az Előfizetőnek az Ügyfélkártyát a kézhezvételt követően aktiválnia szükséges. Az aktiválás telefonon keresztül történhet, a Szolgáltató
üzleti ügyfelek részére biztosított ügyfélszolgálatán, az Ügyfélszintű azonosítást követően. Az aktiválás során az Előfizetőnek egy 6 számjegyből álló PIN kódot kell megadnia.

4.2. Az Előfizető köteles a PIN kód használatát igénylő műveletek esetében a PIN kódját használni. Az ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő jogkövetkezményekért
az Előfizető felel. A PIN kód használata szükséges az Előfizetőnek a Szolgáltató értékesítési pontjain, Elfogadóknál történő azonosításakor, illetve a Telefonos
Ügyfélszolgálatra és internetes ügyfélszolgálatra (MyTelenor internetes ügyfélszolgálat) történő bejelentkezésekor.

4.3. Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát és a PIN kódot úgy kezelni és használni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

4.4. A PIN kód illetéktelen személy általi használatából keletkező kár az Előfizetőt terheli.


5. Az Ügyfélkártya érvényessége

5.1. Az Ügyfélkártya érvényességi ideje a kártya kiállításától számított 2 év. Az Ügyfélkártya jogszerűen az érvényességének utolsó hónapja utolsó napjának 24. órájáig használható. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval
kötött bármely Szerződésben foglaltakat megszegi, vagy ezen Szerződések bármelyike megszűnik, úgy az Előfizető rendelkezésére bocsátott összes Ügyfélkártyát a Szolgáltató letiltja, illetve visszavonja.

5.2. A Szolgáltató az Ügyfélkártyát automatikusan megújítja abban az esetben, ha az érvényességi idő lejárata előtt legalább 30 nappal az Előfizetőtől nem kap eltérő utasítást.


6. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése és visszaaktiválása az Előfizető részéről

6.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyák letiltására, használatának felfüggesztésére kártyánként jogosult. A letiltás és a felfüggesztés az Előfizető által, a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. Az Előfizetőnek egyértelműen
nyilatkoznia kell arról, hogy az Ügyfélkártyát letiltani vagy használatát felfüggeszteni kívánja.
A telefonos bejelentéssel történő letiltás és felfüggesztés feltétele:

 • ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.

6.2. Az Elôfizetô a tudomásszerzést követôen haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatának az általa használt Ügyfélkártya elvesztését, ellopását, megsérülését, a PIN kódnak illetéktelen személy általi megismerését, és köteles az Ügyfélkártyát letiltani, felfüggeszteni, vagy a PIN kódot megváltoztatni.

6.3. Telefonon tett bejelentés esetén, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Szolgáltató jogosult további – az Előfizetőről általa nyilvántartott – adatokat
kérni. A bejelentés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik.

6.4. Az Előfizető a bejelentést hétköznapokon a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán teheti meg, telefonon.

6.5. A letiltás és a felfüggesztés a telefonos ügyfélszolgálati pontokon tett bejelentést követően azonnal hatályba lép.

6.6. A felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, mely az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya azonnal használható. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:

 • Ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.

A Szolgáltató nem felel a letiltás és felfüggesztés eredményeként felmerülő jogkövetkezményekért és/vagy károkért.

6.7. Az Ügyfélkártya letiltására, felfüggesztésére és visszaaktiválására irányuló kérelem bejelentésének – az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő – elmulasztása, vagy a letiltással, felfüggesztéssel és visszaaktiválással kapcsolatos – a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső – bármilyen visszaélés következtében az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


7. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése a Szolgáltató részéről

7.1. A Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátott valamennyi Ügyfélkártya letiltására, használatának felfüggesztésére jogosult.

7.2. A Szolgáltató jogosult letiltani az Ügyfélkártyát, amennyiben

 • valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Ügyfélkártyával visszaélt,
 • valószínűsíthető, hogy az Ügyfélkártya használata szabálytalan volt,
 • valószínűsíthető, hogy az Előfizető bármely Szerződését megszegte,
 • az Előfizető kártól való megóvása érdekében szükséges,
 • Szolgáltató egyéb, utóbb indokolt biztonsági okból szükségesnek ítéli.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfélkártya használatát jogosult felfüggeszteni, ha az Előfizető az Ügyfélkártya használatakor egymás után háromszor nem a megfelelő PIN kódot adja meg. Az így felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentéssel. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya újra aktív státusba kerül. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:

 • ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.


8. Díjak, költségek

Az Előfizető vállalja, hogy megfizeti az Ügyfélkártyával kapcsolatos díjakat és költségeket. Ezek mértékét a hatályos Tájékoztató határozza meg, A Szolgáltató a hatályos Tájékoztatót a MyTelenor internetes ügyfélszolgálaton elérhetővé teszi. Az Előfizető kérheti a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati pontjain a Tájékoztató megküldését címére.


9. Adatvédelem, adatkezelés

9.1. A Szolgáltató az Előfizető által átadott adatokat a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartja, kezeli és feldolgozza.

9.2. Az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok vonatkozásában a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (Adtv.) szerint jár el.

9.3. Arra az esetre, ha a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik felet vesz igénybe, az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató ezen harmadik fél részére a harmadik fél által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges, a személyes adatvédelem hatálya alá tartozó adatokat kiadja.

9.4. Az Előfizető írásbeli kérésére a Szolgáltató minden, az Előfizetőre vonatkozóan általa nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Előfizetővel.

9.5. Az Előfizető köteles a Szolgáltatóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást – az eltérően nem szabályozott esetekben – legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség az Előfizetőt terheli.

9.6. Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján értesítse az Előfizetőt a Szolgáltató által értékesítésre kínált bármely termékről, szolgáltatásról. Az Előfizető kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését.


10. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása, az Ügyfélkártya visszavonása, lemondás

10.1. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása

10.1.1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélkártya Üzletszabályzatot
egyoldalúan módosítani, mely
módosítást a Szolgáltató a MyTelenor internetes ügyfélszolgálaton az Előfizető számára elérhetővé teszi.

10.1.2. Az Előfizető köteles a cégnév, illetve az adószám megváltozását a Szolgáltatónak írásban jelezni, illetve egyéb adatainak módosulását az üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán, telefonon vagy bármely Elfogadónál szóban bejelenteni.

10.2. Az Ügyfélkártya visszavonása

10.2.1. Az Ügyfélkártya az alábbi esetekben vonható vissza a Szolgáltató által:

 • az Ügyfélkártya lejárati idejével, ha új Ügyfélkártya kibocsátásának nincs meg a feltétele, vagy ha az Előfizető a lejárat előtt legalább 30 nappal erre irányuló utasítást ad a Szolgáltatónak,
 • bármikor 30 napos határidővel,
 • az Előfizető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Szerződés megszűnése esetén.

10.3. Az Ügyfélkártya lemondása

10.3.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyát 30 napos határidővel bármikor – ideértve, amikor a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem fogadja el – lemondhatja.

10.3.2. Lemondás esetén az Előfizető köteles az Ügyfélkártyá(ka)t a Szolgáltató részére visszajuttatni.