Ügyfélkártya üzletszabályzat


1. Fogalom-meghatározások

1.1. Elfogadó: a Szolgáltató által a virtuális kártyaelfogadásra feljogosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

1.2. Előfizető: olyan magánszemély vagy cég, aki Virtuális Ügyfélkártya igénylésére jogosult. A jogosultság feltétele a Szolgáltatóval kötött, érvényes és hatályos Előfizetői Szerződés, keret és/vagy szolgáltatási szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés), mely tartalmazza a virtuális ügyfélkártyára való jogosultságot. Az Előfizető felelőssége a PIN kód és a Virtuális Ügyfélkártya megfelelő, rendeltetésszerű kezelése és használata. Az Előfizető jelöli ki a nevében eljárni jogosult személy(eke)t. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni eljárása során, hogy a Virtuális Ügyfélkártyával rendelkező, PIN kódot ismerő személy milyen módon került ezek birtokába.

1.3. Ügyfélkártya Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat): azon dokumentum, amely meghatározza az Ügyfélkártya használatára vonatkozó általános feltételeket,
jogokat és kötelezettségeket.

1.4. PIN kód: az a hat számjegyű azonosító kód, amit az Előfizető az Ügyfélkártya aktiválásakor meghatároz. Az Előfizető a PIN kódot köteles megjegyezni, titkosan kezelni, és semmilyen körülmények között nem hozhatja más személyek tudomására. A PIN kód kezelésével és rendeltetésszerű/szerződésszerű használatával kapcsolatos felelősség az Előfizetőt terheli.

1.5. Szolgáltató: a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.).

1.6. Tájékoztató: az Ügyfélkártyával az Előfizető részére eljuttatott, az Ügyfélkártya használatának feltételeit, gyakorlati információkat tartalmazó dokumentum.

1.7.Virtuális Ügyfélkártya: a Szolgáltató által a Szerződés alapján az Előfizető rendelkezésére bocsátott olyan azonosító virtuális kártya, amelynek segítségével az Előfizető igazolja ügyfélstátusát a Szolgáltató vagy az Elfogadó személyes és telefonos ügyfélszolgálati pontjain, valamint a Szolgáltató internetes ügyfélszolgálati kezelői felületén (MyTelenor internetes ügyfélszolgálat).

1.8. Ügyfélkártyához tartozó azonosítók: PIN kód és az Ügyfélkártya száma.

1.9. Ügyfélkártya letiltása: az Ügyfélkártya használatának letiltása az Üzletszabályzat 6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.2. pontjában felsorolt esetekben. Letiltáskor az Ügyfélkártya véglegesen inaktívvá válik, és az Üzletszabályzat szerinti további használata nem lehetséges.

1.10. Ügyfélkártya használatának felfüggesztése: Az Ügyfélkártya használatának felfüggesztése az Üzletszabályzat
6.2. pontjában meghatározott elôfizetôi bejelentés alapján, illetve a 7.3. pontjában felsorolt esetekben. A felfüggesztés következtében a kártya inaktívvá válik, azonban a Szolgáltató lehetôséget nyújt az Ügyfélkártya visszaaktiválására, az Üzletszabályzat 6.6. és 7.3. pontjában leírtaknak megfelelôen. Visszaaktiválás után az Ügyfélkártya ismét aktív státusba kerül, és az Elôfizetô az Üzletszabályzat szerint újra használhatja azt.


2. Az Ügyfélkártya kibocsátása

2.1. Virtuális Ügyfélkártya e-mailen keresztül igényelhető vagy az ügyfél által személyesen, vagy a Kiemelt Ügyfélmenedzseren keresztül. A kiemelt@telenor.hu vagy az uzleti@telenor.hu címre küldött üzenet segítségével a kártyaszám generálásra kerül. Az Ügyfél a menedzserének megadott 6 jegyű PIN kódot ad meg. 


3. Az Ügyfélkártya

3.1. A Virtuális Ügyfélkártya a Szolgáltató tulajdonában van, azt jogosult az Előfizetőtől a 10. pont szerint visszavonni.

3.2. Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát rendeltetésszerűen használni, azt az Elfogadón kívül harmadik személynek nem adhatja át. Ennek megszegéséből eredő károkért az
Előfizető felel.

Üzleti ügyfélkártya jogosultsági szintje: A képviselt cég nevében teljes körű ügyintézésre jogosít a Szolgáltató személyes, telefonos és internetes ügyfélszolgálati pontjain.


4. Az Ügyfélkártya használata

4.1. A Szolgáltató az Előfizető által korábban megadott PIN kód és az új kártyaszám segítségével automatikusan aktiválja a kártyát.

4.2. Az Előfizető köteles a PIN kód használatát igénylő műveletek esetében a PIN kódját használni. Az ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő jogkövetkezményekért
az Előfizető felel. A PIN kód használata szükséges az Előfizetőnek a Szolgáltató értékesítési pontjain, Elfogadóknál történő azonosításakor, illetve a Telefonos
Ügyfélszolgálatra és internetes ügyfélszolgálatra (MyTelenor internetes ügyfélszolgálat) történő bejelentkezésekor.

4.3. Az Előfizető köteles az Ügyfélkártyát és a PIN kódot úgy kezelni és használni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

4.4. A PIN kód illetéktelen személy általi használatából keletkező kár az Előfizetőt terheli.


5. Az Ügyfélkártya érvényessége

5.1. Az ügyfélkártya visszavonásig érvényes.


6. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése és visszaaktiválása az Előfizető részéről

6.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyák letiltására, használatának felfüggesztésére kártyánként jogosult. A letiltás és a felfüggesztés az Előfizető által, a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. Az Előfizetőnek egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy az Ügyfélkártyát letiltani vagy használatát felfüggeszteni kívánja.
A telefonos bejelentéssel történő letiltás és felfüggesztés feltétele:

 • ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.

6.2. Az Elôfizetô a tudomásszerzést követôen haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatának az általa használt Virtuális Ügyfélkártya számának és/vagy a PIN kódnak illetéktelen személy általi megismerését, és köteles az Ügyfélkártyát letiltani, felfüggeszteni, vagy a PIN kódot megváltoztatni.

6.3. Telefonon tett bejelentés esetén, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Szolgáltató jogosult további – az Előfizetőről általa nyilvántartott – adatokat
kérni. A bejelentés hiányosságaiból eredő jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik.

6.4. Az Előfizető a bejelentést hétköznapokon a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán teheti meg, telefonon.

6.5. A letiltás és a felfüggesztés a telefonos ügyfélszolgálati pontokon tett bejelentést követően azonnal hatályba lép.

6.6. A felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, mely az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentésével történik. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya azonnal használható. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:

 • Ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.

A Szolgáltató nem felel a letiltás és felfüggesztés eredményeként felmerülő jogkövetkezményekért és/vagy károkért.

6.7. Az Ügyfélkártya letiltására, felfüggesztésére és visszaaktiválására irányuló kérelem bejelentésének – az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő – elmulasztása, vagy a letiltással, felfüggesztéssel és visszaaktiválással kapcsolatos – a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső – bármilyen visszaélés következtében az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


7. Az Ügyfélkártya letiltása, használatának felfüggesztése a Szolgáltató részéről

7.1. A Szolgáltató az Előfizető rendelkezésére bocsátott valamennyi Ügyfélkártya letiltására, használatának felfüggesztésére jogosult.

7.2. A Szolgáltató jogosult letiltani az Ügyfélkártyát, amennyiben

 • valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Ügyfélkártyával visszaélt,
 • valószínűsíthető, hogy az Ügyfélkártya használata szabálytalan volt,
 • valószínűsíthető, hogy az Előfizető bármely Szerződését megszegte,
 • az Előfizető kártól való megóvása érdekében szükséges,
 • Szolgáltató egyéb, utóbb indokolt biztonsági okból szükségesnek ítéli.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfélkártya használatát jogosult felfüggeszteni, ha az Előfizető az Ügyfélkártya használatakor egymás után háromszor nem a megfelelő PIN kódot adja meg. Az így felfüggesztett Ügyfélkártya visszaaktiválható, az Előfizető által a Szolgáltató üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatához intézett telefonos bejelentéssel. A visszaaktiválást követően az Ügyfélkártya újra aktív státusba kerül. A telefonos bejelentéssel történő visszaaktiválás feltételei:

 • ügyfélszintű azonosítás,
 • Ügyfélkártyához tartozó azonosítók megadása.


8. Adatvédelem, adatkezelés

8.1. A Szolgáltató az Előfizető által átadott adatokat a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartja, kezeli és feldolgozza.

8.2. Az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok vonatkozásában a Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (Adtv.) szerint jár el.

8.3. Arra az esetre, ha a Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik felet vesz igénybe, az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató ezen harmadik fél részére a harmadik fél által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges, a személyes adatvédelem hatálya alá tartozó adatokat kiadja.

8.4. Az Előfizető írásbeli kérésére a Szolgáltató minden, az Előfizetőre vonatkozóan általa nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Előfizetővel.

8.5. Az Előfizető köteles a Szolgáltatóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást – az eltérően nem szabályozott esetekben – legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség az Előfizetőt terheli.

8.6. Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján értesítse az Előfizetőt a Szolgáltató által értékesítésre kínált bármely termékről, szolgáltatásról. Az Előfizető kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését.


9. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása, az Ügyfélkártya visszavonása, lemondás

9.1. Az Ügyfélkártya Üzletszabályzat módosítása

9.1.1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélkártya Üzletszabályzatot
egyoldalúan módosítani, mely
módosítást a Szolgáltató a MyTelenor internetes ügyfélszolgálaton az Előfizető számára elérhetővé teszi.

9.1.2. Az Előfizető köteles a cégnév, illetve az adószám megváltozását a Szolgáltatónak írásban jelezni, illetve egyéb adatainak módosulását az üzleti ügyfelek ügyfélszolgálatán, telefonon vagy bármely Elfogadónál szóban bejelenteni.

9.2. Az Ügyfélkártya visszavonása

9.2.1. Az Ügyfélkártya az alábbi esetekben vonható vissza a Szolgáltató által:

 • az Ügyfélkártya lejárati idejével, ha új Ügyfélkártya kibocsátásának nincs meg a feltétele, vagy ha az Előfizető a lejárat előtt legalább 30 nappal erre irányuló utasítást ad a Szolgáltatónak,
 • bármikor 30 napos határidővel,
 • az Előfizető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Szerződés megszűnése esetén.

9.3. Az Ügyfélkártya lemondása

9.3.1. Az Előfizető az Ügyfélkártyát bármikor – ideértve, amikor a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem fogadja el – lemondhatja.

9.3.2. Lemondás esetén az Előfizető köteles az Ügyfélkártyá(ka)t a Szolgáltató részére visszajuttatni.