Ügyintézéshez szükséges okmányok

Mi szükséges az Előfizetői Szerződés megkötéséhez?

Amennyiben meghatalmazással kíván ügyet intézni, akkor ezt az alábbi, eredetiben bemutatandó meghatalmazás-típusokkal teheti meg – egyes esetekben ugyanakkor eltérés lehetséges, így a felhasználási feltételekről kérjük, tájékozódjon Telefonos Ügyfélszolgálati vonalunkon, valamint Értékesítési Pontjainkon:

 • Normál (kéttanús) meghatalmazás: a meghatalmazást az Előfizető saját kezűleg aláírta, és ezt két tanú aláírásával igazolta. Ilyen meghatalmazás a helyszínen is tehető.
 • Cégszerű meghatalmazás: üzleti Előfizető esetén a meghatalmazást a cégjegyzésre jogosultak állítják ki a meghatalmazott részére.
 • A Szolgáltató az ügyintézéshez közjegyző által hitelesített meghatalmazást is elfogad. A közjegyző által hitelesített meghatalmazást közjegyző készíti el az Előfizető és a meghatalmazott jelenlétében.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a meghatalmazás tárgyát;
 • az Előfizető mint meghatalmazó személyi adatait (név, születési név, születési hely és idő, lakcím, édesanyja leánykori neve), a személyazonosító okmány számát és saját kezű aláírását; cég (intézményi Előfizető) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) személyi adatait, valamint cégszerű aláírás(uk)at;
 • a meghatalmazott személyi adatait (név, születési név, születési hely és idő, lakcím, édesanyja leánykori neve), a személyazonosító okmány számát és saját kezű aláírását;
 • normál (kéttanús) meghatalmazás esetén a két tanú nevét, lakcímét és saját kezű aláírását.

I. Cég/gazdálkodó szervezet

A bejegyzett gazdálkodó szervezetek körébe tartozó gazdasági társaságok: részvénytársaság (rt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.), egyéni cég (ec.), korlátolt felelősségű egyéni cég (kfc.), egyesülés, közös vállalat, állami vállalat, szövetkezet, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, magyarországi bejegyzett telephellyel rendelkező külföldi cég.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta;
 • a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • bankszámlaszerződés vagy a számlavezető bank igazolása;
 • bélyegző (amennyiben az aláírási címpéldány vagy aláírásminta is el van látva a cég bélyegzőjével).

A bejegyzés alatt álló társaságok esetében szükséges eredeti dokumentumok:

 • A szerződéskötést megelőzően elektronikus levél formájában kell eljuttatni a Cégbíróság által kiállított elektronikus cégbírósági tanúsítványt, valamint az alapító okiratot vagy társasági szerződést, amelyet valamennyi tag aláírt, és ügyvéd ellenjegyzett az adatvedelem@telenor.hu e-mail címre;
 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta;
 • a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • bankszámlaszerződés vagy a számlavezető bank igazolása;
 • bélyegző (amennyiben az aláírási címpéldány vagy aláírásminta is el van látva a cég bélyegzőjével).

II. Magánszemély

1. Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) előfizetői csomag vásárlása esetén

A szükséges eredeti dokumentumok:

Kedvezményes készülék vásárlása nélkül:

 • Az alábbiak közül egy fényképes dokumentum bemutatása szükséges: a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya.

Kedvezményes készülék vásárlása esetén:

 • Szolgáltató minden esetben jogosult az ÁSZF 2.1. pontjában meghatározott szerződéskötési előleg és/vagy forgalmi előleg kiterhelésére.
 • Az alábbiak közül két fényképes dokumentum bemutatása szükséges: a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy régi típusú gépjárművezetői engedély, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya.
 • Amennyiben az első bekezdésben felsorolt dokumentumok közül csak egy fényképes személyazonosító okmányt (valamint lakcímkártyát) mutat fel, akkor a szerződéskötő (Előfizető) nevére szóló adóigazolvány bemutatásával van lehetősége a vásárlásra az értékesítési pontokon.

2. Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) és Új Generációs Kártyás előfizetői csomag vásárlása esetén

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • Az alábbiak közül egy fényképes dokumentum bemutatása szükséges: a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya.

III. Külföldi magánszemély

1. Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) előfizetői csomag vásárlása esetén

A szükséges eredeti dokumentumok:

 1. Amennyiben rendelkezik Magyarországon kiadott igazolvánnyal (külföldiek részére kiadott személyi igazolvány; tartózkodási engedély/letelepedési engedély – külön okmányként és matricás formában is):
   
 • A következő dokumentumok valamelyikének bemutatása kötelező elsődleges okmányként: külföldiek részére kiadott személyi igazolvány vagy tartózkodási engedély, vagy letelepedési engedély külön okmányként (amennyiben matricás formátumú tartózkodási, illetve letelepedési engedélye van, akkor kötelező a külföldiek részére kiállított személyi igazolvány bemutatása), vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártyás) vagy regisztrációs igazolás/regisztrációs kártya EGT-állampolgár részére. (Amennyiben a bemutatott okmány nem tartalmazza a belföldi lakcímet, szükséges külön lakcímkártya is.) Számlás előfizetés készülékkel együtt történő vásárlása esetén a tartózkodási engedélynek a vásárlástól számított 2 évig érvényesnek kell lennie. Az előzőekben felsoroltakon kívül másodlagos okmányként kötelező a szerződéskötő külföldi hatóság által kiállított érvényes útlevelének bemutatása.

2. Amennyiben nem rendelkezik Magyarországon kiadott igazolvánnyal (lásd az 1. bekezdést), illetve az 1. bekezdésben felsorolt két fényképes dokumentum közül csak egyet mutat fel:

 • Kizárólag abban az esetben lehet előfizető, ha szerződéskötési előleg kerül befizetésre. Ebben az esetben a külföldi magánszemélytől szükséges eredeti dokumentum az érvényes útlevél.

2. Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) és Új Generációs Kártyás előfizetői csomag vásárlása esetén

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • A szerződéskötő Magyarországon kiadott igazolványa (külföldiek részére kiadott személyi igazolvány, vagy tartózkodási engedély, vagy regisztrációs igazolás/regisztrációs kártya EGT-állampolgár részére, vagy letelepedési engedély [külön okmányként és matricás formában is], vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély [kártya]), vagy a szerződéskötő útlevele. Amennyiben az okmány nem tartalmazza a belföldi lakcímet, akkor a lakcím külön igazolása szükséges.

IV. Egyéni vállalkozó

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • Az alábbiak közül két fényképes dokumentum bemutatása szükséges: szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • vállalkozói igazolvány (ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási szám).

Amennyiben az első bekezdésben felsorolt dokumentumok közül csak egy fényképes személyazonosító okmányt (valamint lakcímkártyát) mutat fel, akkor a szerződéskötő (Előfizető) nevére szóló adóigazolvány bemutatásával van lehetősége a vásárlásra az értékesítési pontokon.

V. Egyéni ügyvéd

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • A szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • érvényes ügyvédi igazolvány.

VI. Egyéb szervezetek

Az egyéb szervezetek körébe tartoznak az alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, egyéb társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, társasházak.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • A szervezetet nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy az általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, vagy az illetékes kamara által kiadott nyilvántartásba vételi lap másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább a szervezet nevét, székhelyét és képviselőjét, valamint a képviselet módját tartalmazza (amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak), és aláírási címpéldány vagy aláírásminta (amennyiben rendelkezik vele);
 • a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező (adóbejelentkezési lap, cégbírósági vagy APEH-igazolás);
 • a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • bankszámlaszerződés vagy a számlavezető bank igazolása;
 • bélyegző (amennyiben rendelkezik vele).

VII. Államigazgatási szervezetek és egyéb intézmények

Az államigazgatási szervezetek és egyéb intézmények körébe tartoznak az államigazgatási szervezetek, oktatási intézmények, jóléti intézmények, szociális intézmények, múzeumok, önkormányzatok.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • A szervezet, intézmény nyilvántartásba vételét, működését igazoló okirat vagy annak hiteles másolata, amely legalább a szervezet, intézmény nevét, székhelyét tartalmazza;
 • a szervezet, intézmény adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező (adóbejelentkezési lap, cégbírósági vagy APEH-igazolás);
 • aláírási jogosultságot igazoló dokumentum;
 • a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya;
 • bankszámlaszerződés vagy a számlavezető bank igazolása;
 • bélyegző (amennyiben rendelkezik vele).

VIII. Diplomáciai testület

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • Aláírási jogosultságot igazoló dokumentum;
 • a nagykövetség hivatalos, fejléces papírján kiadott, az adott ügyletre szóló meghatalmazás;
 • a szerződéskötő érvényes régi típusú személyi igazolványa, vagy régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya, vagy új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya, vagy útlevél és lakcímigazoló kártya. Ha külföldi állampolgár, akkor érvényes tartózkodási engedély, vagy érvényes letelepedési engedély, vagy külföldiek részére kiadott személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy fényképes diplomataigazolvány.

IX. Akkreditált diplomata, akkreditált diplomata hozzátartozója, adminisztratív követségi dolgozó külföldi állampolgárok

A szükséges dokumentumok:

 • A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által a Magyarországra akkreditált diplomata, az akkreditált diplomata hozzátartozója, illetve az adminisztratív követségi dolgozók részére kiállított személyazonosításra alkalmas kártyás igazolvány;
 • A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által a Magyarországra akkreditált diplomata, az akkreditált diplomata hozzátartozója, illetve az adminisztratív követségi dolgozók külföldi útlevele.