Szabályoknak és előírásoknak való megfelelés

A Telenor Csoport több vállalatirányítási dokumentumot is kidolgozott a vállalat működésének helyes és hatékony irányításához és szabályozásához – köztük az Etikai Kódexet, valamint különféle szabályzatokat (csoportszintű szabályzatok) és kapcsolódó kézikönyveket (csoportszintű kézikönyvek). Minden olyan leányvállalat, amely felett a Telenor Csoport operatív ellenőrzést gyakorol, belső szabályokat vezet be és alkalmaz.

A Telenor Csoport folyamatosan törekszik rá, hogy vállalatirányítási dokumentumai, oktatási és ellenőrző mechanizmusai mindenkor megfelelőek és naprakészek legyenek. Saját követelményeink mellett más érdekelt felek indokolt elvárásainak is meg kell felelnünk. Szisztematikusan dolgozunk a szabályoknak és az előírásoknak való megfelelés biztosításán.

2011-ben a HSSE bizottságot kibővítettük, nevét pedig Etikai és fenntarthatósági bizottságra változtattuk. A bizottság támogatja az igazgatóságot feladatai ellátásában az etika és a megfelelés, a vállalati felelősségvállalás, a HSSE, valamint az ellátási lánc fenntarthatósága terén.


Etikai és megfelelési funkció

Az etikai és megfelelési funkció segítséget nyújt a vezérigazgató és az igazgatóság számára annak biztosításához, hogy az Etikai Kódex megfelelő normákat határozzon meg, továbbá azt bevezessék és alkalmazzák.

Az etikai és megfelelési vezető figyelemmel kíséri az Etikai Kódex érvényesítését és kezeli az Etikai Kódex, a Telenor vállalatirányítási dokumentumai, valamint a releváns jogszabályok és előírások bárminemű megsértését.

Az etikai és megfelelési rendszert az etikai és megfelelési funkció működteti.

2012-ben a Telenor minden leányvállalatánál megerősítette az etikai és megfelelési funkció küldetését és feladatkörét.

Ezzel az volt a célja, hogy a Csoport egészében tovább harmonizálja a Kódex és más üzleti tevékenységek beágyazottságát elősegítő folyamatot. Részletesebb követelményeket fogalmazott meg az etikai és megfelelési vezetők szerepével és felelősségével kapcsolatban.

Arra is kitért, hogyan kell egységes és színvonalas módon kezelni a megfelelési incidenseket, különösen ideértve a vizsgálatok lefolytatását és a fegyelmi intézkedésekre vonatkozó irányelveket.

Helyi és csoportszintű etikai és megfelelési vezetők
Néhány kivétellel minden leányvállalat rendelkezik etikai és megfelelési funkcióval, amit az etikai és megfelelési vezető irányít. A vezető a helyi vezetőségnek és igazgatóságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A csoportszintű etikai és megfelelési vezető határozza meg az irányokat és hangolja össze az etikai és megfelelési hálózat tevékenységét.

A csoportszintű etikai és megfelelési vezető a csoport általános jogtanácsosának számol be, közvetett jelentéstételi kötelezettséggel a csoportszintű elnök-vezérigazgató, valamint a Telenor ASA igazgatóságán belül működő Etikai és fenntarthatósági bizottság felé.

Compliance, megfelelési és korrupció-ellenes rendszereinket és folyamatainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük és tökéletesítjük.


A szabályszegések bejelentése és kivizsgálása

A csoportszintű Etikai és megfelelési kézikönyv világos vizsgálati folyamatokat tartalmaz, ismerteti a fegyelmi eljárásokat, az egyes intézkedések felelőseit és ígéretet tesz a korrekt és a vétséggel arányos fegyelmi intézkedések végrehajtására. Így gondoskodunk róla, hogy a megfelelési incidensek a Csoporton belül mindenütt azonos elbírálásban részesüljenek. 2012-ben csoportszinten mindössze 506 incidens bejelentése és kivizsgálása történt meg.


Belső visszaélések jelentése

Ha egy dolgozó bármilyen jellegű visszaélésről tudomást szerez, jelentenie kell azt vezetőjének, vagy a helyi illetve csoportszintű etikai és megfelelési vezetőnek. Ennek elmulasztása már önmagában is a Telenor Etikai Kódexének megsértését jelenti.

A Telenor megfelelési forródrótot tart fenn a Csoport egészében. A forródróton az incidensek az év minden napján, napi 24 órában, telefonon, e-mailben vagy hagyományos levélben a hivatalos helyi nyelven bejelenthetők. A bejelentett incidenseket bizalmasan kezeljük.

A Telenor mindenféle megtorlástól védi azokat, akik jóhiszeműen jelentenek be visszaélést vagy annak gyanúját. Fegyelmi intézkedést maga után vonó kötelezettségszegésnek minősül, ha valaki nem jelent azonnal egy tudomására jutott vagy gyanított visszaélést.


Kitettségi vizsgálat

A Telenor fokozottan ügyel arra, hogy a korrupciós kockázatokat rendszeresen és megfelelően értékelje, azokat csökkentse. Ennek érdekében éves rendszerességgel „risk assessmentet”, azaz korrupciós kockázatelemzést végez dolgozói körében. A vizsgálat során kérdéssorban vizsgáljuk, hogy a dolgozóink mennyire ismerik a Telenor vonatkozó előírásait, és azokat hogyan alkalmazzák a gyakorlatban. Minden egyes vizsgálat kiértékelését követően workshopot tartunk, ahol az eredményeket közösen értékeljük és az esetleges hibákra fokozottan felhívjuk dolgozóink figyelmét, illetve megoldási javaslatokat teszünk.


Ajándékregiszter

A korrupcióellenes szabályzatok pontos és alapos betartatása valamint az ellenőrzési folyamatok fejlesztése érdekében a Telenor Magyarország ajándékregiszter fejlesztésébe kezdett, mely minden munkavállaló számára kötelező érvénnyel bír.