Szóbeli és elektronikus szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás és feltételek - szerződés megtekintése

Tájékoztató az elektronikus szerződéskötésről

A MyTelenor ügyfélszolgálati oldalon lehetősége van mobil távközlési szolgáltatásra történő szerződéskötésre a Telenor, djuice és Red Bull MOBILE márkanéven értékesített „Expressz”, „Kártyás29 mentőcsomag” illetőleg „go! (Expressz)” megjelölésű, igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) tarifacsomagok kapcsán.

A szerződés a Telenor és Ön mint előfizető között jön létre az Ön által korábban megvásárolt csomagra (melyben SIM-kártya és/vagy eszköz, illetve a feltételeket, kötelező tájékoztatásokat tartalmazó „Használati útmutató” található).

A szerződéskötéshez szükséges technikai lépések:

 • Keresse fel a MyTelenor oldalt a szerződéskötéshez.
 • Cím: https://online.telenor.hu/ugyfelszolgalat/fwk/expressregistration
 • Adja meg a megvásárolt csomagban található SIM-kártyához tartozó hívószámot és azonosítót (ICC számot).
 • Adja meg az Ön mint előfizető személyes adatait - melyhez szüksége lesz a személyazonosításra szolgáló okmányára és lakcímkártyájára -, illetőleg tegye meg előfizetői nyilatkozatait (pl. adatkezelés).
 • Ezt követően megjelenítésre került az előfizetői szerződés tervezete – e lépésben van utoljára lehetősége a szerződéskötés befejezése előtt az előfizetői személyes adatokat, illetőleg nyilatkozatokat módosítani; itt tudja az előfizetői szerződését megkötni a megadott adatokkal vagy a szerződéskötést elutasítani/megszakítani.
 • Az előfizetői szerződés megkötése opció kiválasztását követően az Ön szerződéskötési ajánlata iktatásra és visszaigazolásra kerül, melyről a Telenor e-mailben küld értesítést. Ezt követően az Ön szerződéskötési kérelmét a Telenor legfeljebb 5 napon belül feldolgozza és az Ön által a szerződéskötéskor megadott e-mail címre megküldi az elektronikus úton megkötött Egyedi előfizetői szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat (a megnyitáshoz szükséges linket). Az egyedi előfizetői szerződéshez történő hozzáféréshez szükséges a MyTelenor rendszerben történő regisztráció (a regisztráció elvégzésére az elektronikus szerződéskötés alkalmával van módja). Az Egyedi előfizetői szerződés a MyTelenor rendszerben pdf formátumban érhető el, annak megnyitásához Adobe Acrobat Reader (PDF olvasó) program szükséges.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott belföldi címre 3 munkanapon belül adategyeztető levelet küldünk, mely tartalmazza a szerződéskötés megerősítéséhez szükséges információkat.

Az Ön és a Telenor között a fentiek szerint létrejött előfizetői szerződés írásbeli szerződésnek minősül, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum, mely a MyTelenor rendszerben elérhető, újból előhívható, elmenthető.

A Telenor az elektronikus szerződéskötést magyar és angol nyelven biztosítja.

A Telenor szolgáltatására vonatkozó, az előfizetői szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megtalálható a telenor.hu/aszfelérhetőségen.

Szóbeli, valamint a MyTelenor ügyfélszolgálati oldalain keresztül történő elektronikus szerződéskötés

Szerződéskötés feltételei

A szóbeli szerződéskötéshez a személyazonosító okmányban szereplő adatokra lesz szükség. Az adategyeztetés on-line módon történik, az alábbi adatok segítségével:A Szolgáltatóval érvényes Előfizetői szerződést kizárólag 14. életévét betöltött, djuice beszédcélú szerződést legfeljebb 26 éves magánszemély köthet.

 • név,
 • születési név,
 • anyja születéskori neve,
 • születési hely és idő,
 • állandó lakhely vagy külföldi állandó lakcím esetén belföldi tartózkodási hely megadásával.
 • kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám és/vagy e-mail cím)

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalán (KEKKH) keresztül, online módon, vagy hasonló célú adatbázissal ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, és azok eltérnek a KEKKH által szolgáltatott adatoktól, az Előfizetői szerződés nem jön létre.

Az Előfizető a jelen tájékoztatást követően beleegyezését adja, hogy a szerződéskötéssel egy időben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását azonnal megkezdje. Tájékoztatjuk arról, hogy a 6/2011. NMHH rendelet, illetve a 17/1999. Kormányrendelet értelmében a szolgáltatás nyújtásának azonnali megkezdésére tekintettel nem áll jogában a szerződéstől a későbbiekben elállni.

Az Előfizető jogait és kötelességeit – ideértve a kifogások, panaszok benyújtásának és rendezésének módját –, valamint a szolgáltatás részletes leírását a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák, amely a Szolgáltató Értékesítési pontjain, valamint honlapjain (www.telenor.hu, www.djuice.hu, www.redbullmobile.hu) érhető el. A kártyás tarifacsomagjához tartozó aktuális díjak megtalálhatóak az ÁSZF 1/B. mellékletében, melyet a telenor.hu/aszf oldalon talál meg.

Az Előfizető a szolgáltatást köteles az Általános Szerződési Feltételek szerint használni. A Szolgáltató a szerződés megkötésekor nyilatkozatot kér az Előfizetőtől, hogy egyéni előfizetőként kívánja-e a szolgáltatást igénybe venni. E nyilatkozat megtételére, illetve annak módosítására az Előfizető személyesen bármikor jogosult a szerződés létrejöttét követően.

A Szolgáltató az előfizetői adatok védelmében az Előfizető által megadott belföldi állandó lakcímére a szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül adategyeztető levelet küld, amelyben törvényi kötelezettségünknek eleget téve bővebben tájékoztatjuk a szolgáltatás lényeges jellemzőiről, a belföldi és a barangolási (roaming) díjakról.

Hangalapú előfizetés esetén külföldi híváskezdeményezéskor a kiszámlázott díj aszerint kerül meghatározásra, hogy a híváskezdeményező mely díjzónába sorolt ország szolgáltatóját veszi igénybe, illetve a hívást milyen hívásirányba indítja. Külföldön fogadott hívások esetén az igénybe vett hálózat országa szerinti díjzóna alapján meghatározott díjat kell megfizetni. Külföldi adatforgalmazás esetén a kiszámlázott díj aszerint kerül meghatározásra, hogy a híváskezdeményező mely díjzónába sorolt ország szolgáltatóját veszi igénybe.

A Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, ha Ön a levélben foglaltak szerint eleget tesz az adategyeztetésnek, illetve az adott érvényesítési határidőn belül megerősíti a szerződését a levélben található kód segítségével. 

Ha a megerősítés a levélben foglaltak szerint nem teljesül, úgy a szerződés nem jön létre. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza.


A szerződés – újabb feltöltés hiányában – Praktikum Ász Expressz, Praktikum Expressz, Praktikum +Net Expressz, Praktikum +Net Mini Expressz, Internet Praktikum Expressz, Red Bull MOBILE Access Expressz, Hipernet Praktikum Expressz, djuice reload net és djuice go! esetén 90 nap határozott időre jön létre, djuice egyéb kártyás 29 mentőcsomag, valamint djuice reload előfizetésnet esetén 1 év határozott időre jön létre A 90 napot és az 1 évet az érvényesítő kód visszaküldésétől kell számítani.

Ha Ön nem tesz eleget az adategyeztetésnek, illetve a Szolgáltató tudomására jut, hogy hamis, valótlan adatokat vagy nem saját adatait adta meg, és az utolsó feltöltéstől számított 6 hónapon belül személyes adategyeztetést kezdeményezett, a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy írásbeli szerződés megkötése mellett megtartsa korábbi előfizetői hívószámát.