Internetes bankkártyás fizetés feltételei

A MyTelenor internetes ügyfélszolgálati felületen az alábbiakban meghatározott feltételekkel van lehetőség az OTP Bank által elfogadott belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával (továbbiakban: „internetes bankkártyás fizetés”) beszélgetési előleg befizetésére, egyenleg feltöltésre, számlabefizetésre, valamint a Netshop segítségével, áru/termék megrendelésére és kifizetésére.

1. Regisztráció

Az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítása banki szolgáltatás, amelyet az OTP Bank biztosít a MyTelenor felhasználói számára.

A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónak regisztrálnia szükséges a MyTelenor rendszerben. A regisztráció történhet az előfizető (felhasználó) előfizetői jogviszonyával összefüggésben tárolt adatainak összekapcsolásával („beazonosított felhasználó”), illetve enélkül („korlátozott felhasználó”).

A beazonosított felhasználónak lehetősége van a szolgáltatás valamennyi funkciójának használatára. A korlátozott felhasználónak kizárólag az egyenleg feltöltés funkció alkalmazása biztosított.

A Netshopon vásárlásra a Netshop oldalán található feltételek szerint, az ott rögzített adatok alapján van lehetőség.

Beazonosított felhasználó esetén a MyTelenor szabályzata szerint, az ott rögzített adatok megadásával, korlátozott felhasználó esetében pedig az általa megadott felhasználói név, e-mail cím rögzítésével, valamint az e-mailen kiküldött véletlenszerű jelszó visszagépelésével történik a regisztráció.

2. Fizetés folyamata

A regisztrációt, illetve a bejelentkezést követően, a szolgáltatás alkalmazása során a felhasználó a MyTelenor ügyfélszolgálati felületen kiválasztja a kívánt funkciót (számlafizetés, egyenleg feltöltés, előlegfizetés, rendelés). A 3. pontban rögzített adatok megadását, valamint a szerződési feltételek elfogadását követően a felhasználó a „Fizetés/Feltöltés elindítása” gombbal az OTP Bank fizetési oldalára kerül átirányításra. Az OTP Bank internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához az OTP Bank által megkövetelt adatokat. A „Fizetem” valamint a „Mégsem” gombok megnyomásával a Felhasználó visszairányításra kerül a MyTelenor internetes ügyfélszolgálat felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás egyrészt a felhasználói felületen jelenik meg, másrészt a felhasználó által megadott e-mail címre e-mailben is megküldésre kerül.

A fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza.

Sikertelen fizetési tranzakció esetén a MyTelenor internetes ügyfélszolgálat felületen hibaüzenet jelenik meg, amelyet a Telenor a banki szolgáltatótól kapott hibakód alapján jelenít meg.

Sikeres számlafizetés, egyenleg feltöltés, előlegfizetés tranzakciók esetén a bankkártya egyenleg azonnal megterhelésre kerül és a Telenor haladéktalanul elvégzi a kívánt műveletet. Sikeres áru/szolgáltatás megrendelés esetén a Telenor haladéktalanul intézkedik a Netshop feltételei szerint az áru/szolgáltatás mihamarabbi biztosítása érdekében (a bankkártya egyenleg megterhelésére az áru/szolgáltatás átadásaátvétele után kerül sor, addig az OTP Bank zárolja az érintett összeget).

3. Adatkezelés

Internetes bankkártyás fizetés során, az előfizetői adatokon felül a Telenor a következő adatokat kéri el, kezeli, valamint továbbítja az OTP Bank részére:

  • felhasználói név;
  • felhasználó e-mail címe;
  • felhasználó IP címe,
  • belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a MyTelenor internetes ügyfélszolgálaton keresztül történő bankkártyás fizetéssel érintett előfizetői hívószám.

Az adatok kezelésének és továbbításának célja a fizetés biztonságának garantálása és szabályos lebonyolításának ellenőrzése. A Telenor a tranzakcióval kapcsolatos adatokat a tranzakció dátumától számított 18 hónapig kezeli, ezt követően törli azokat. A fentieken túl a Telenor a következő ún. tranzakciós adatokat kezeli és továbbítja az OTP Bank részére:

  • tranzakció dátuma;
  • tranzakció összege;
  • tranzakció deviza neme;
  • autorizáció kódja;
  • áru/szolgáltatás megnevezése

A Telenor a fentieken kívül semmilyen személyes adatot, kártyaadatot, illetve a fizetéssel összefüggő más adatot nem kezel, nem továbbít.

4. Felek felelőssége

A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát az OTP Bank végzi és biztosítja. A Telenor a fizetési tranzakcióhoz a 3. pontban rögzített adatokat szolgáltatja, a tranzakció végeredményéről pedig az OTP Banktól tájékoztatást kap. Így a fizetési folyamattal összefüggő, az OTP Bank, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Telenor nem vállal felelősséget.

A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Telenor Általános Szerződési Feltételei szerint használni.

Az OTP Bank jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Telenor a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül az OTP tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését.

A Telenor fenntartja magának a jogot, hogy az OTP Bank által csalárdnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az előfizetőtől, valamint a nyilvántartása szerint kedvezményezett előfizetőtől követelje, azt vele szemben érvényesítse.

A Telenor a MyTelenor internetes ügyfélszolgálat felületen megadott adatokat ellenőrzi és amennyiben a tranzakció megállapíthatóan nem hajtható végre (pl. nem létező előfizetői hívószám, nem Telenor előfizetői hívószám, stb.), azt leállítja.

A Telenor nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen. Amennyiben téves számra történik egyenlegfeltöltés, előleg-befizetés, a Telenor a beterhelt összeget nem téríti vissza.

A felhasználó egy naptári napon a MyTelenor internetes ügyfélszolgálat és/vagy más mobiltelefon-feltöltést kínáló weboldalon összesen legfeljebb 43.200,- Ft összegig használhatja a szolgáltatást, anélkül, hogy az OTP Bank a kártyahasználatát a rendszerében blokkolná.

A számlainformációk oldalon megjelenő adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy az előfizető/felhasználó által csekken befizetett számla technikai okokból csak 3-5 nappal később kerül rögzítésre a MyTelenor internetes ügyfélszolgálat felületén, internetes bankkártyás fizetés esetén indokolt erre figyelemmel eljárni.

Áfás számla igény* esetén a számlát a megadott számlázási/levelezési névre és címre a Telenor automatikusan postázza.

* A MobilVásárlás szolgáltatás keretében érvényesített megrendelése esetén a kártyás Előfizetők Mobil vásárlásaikról utólag részletes számlát, feltöltéseikről pedig egyösszegű számlát igényelhetnek, melyet a Szolgáltató az Előfizető levelezési címére, vagy ennek hiányában az állandó lakcímére küld meg.

5. Reklamációk, panaszkezelés

A fizetési tranzakcióval, a bankkártya adatok kezelésével, tikosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos/felhasználó elsősorban a kártya kibocsátó bankjához, illetve az OTP Bankhoz fordulhat.

A távközlési szolgáltatással, a MyTelenor internetes ügyfélszolgálattal, a Telenor Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettekkel, valamint a Netshopon történt megrendelésekkel, kiszállítással összefüggő panaszokkal a felhasználó a Telenor ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetősége:

Telefonos Ügyfélszolgálat – 1220
Postai úton: Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Fax: 06-20-930-4100

6. Netshop

Az áru, valamint szolgáltatás megrendelésére és az internetes bankkártyás fizetés alkalmazására a Netshop szállítási és vásárlási feltételei szerint kerülhet sor.

További információ:
www.otpbank.hu