MyTelenor app - Felhasználói feltételek

A MyTelenor Alkalmazás letöltésével és az „Elfogadom” gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

MyTelenor Alkalmazás

A MyTelenor alkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője, valamint az Alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: : 13-10-040409, továbbiakban: Telenor vagy Szolgáltató).

Az Alkalmazás a Telenor tulajdonában lévő és általa nyújtott ingyenes, mobiltelefonra letölthető szoftver, amely letöltésével és használatával a felhasználók egyenleginformációhoz juthatnak, tarifacsomagjukról tájékozódhatnak, Mobilparkolást indíthatnak és egyéb, szolgáltatásmanipulációval kapcsolatos tevékenységet végezhetnek. A MyTelenor Alkalmazáson keresztül megrendelt szolgáltatásokra, valamint a MyTelenor Alkalmazásban elérhető ügyfélszolgálati felületre a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei alkalmazandóak kivéve, ha jelen felhasználási feltételek másképp rendelkeznek. 

A szolgáltatás feltétele, hogy felhasználó hozzájárul a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatok elemzéséhez, a profilalkotáshoz.

Módosítás

A Telenor fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó az Alkalmazásnak a módosítás hatálybalépését követő első használata alkalmával a módosított felhasználási feltételek alatt az „elfogadom” gomb megérintésével elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. A módosított felhasználási feltételek el nem fogadásakor az Alkalmazásba történő belépés nem lehetséges.

A Telenor a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Telenor, ezért kizárólag a Telenor jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Telenor előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Telenor egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

A Telenor hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az Alkalmazást ingyenesen letöltse és így egyszer felhasználási jogot szerezzen az Alkalmazásra, amely azonban nem foglalja magában a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Telenor előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Az Alkalmazás használata

A felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmzást a Google Play vagy Apple App Store oldalról. A jelen felhasználási feltételek elfogadását követően az első belépéskor a felhasználónak meg kell adnia telefonszámát. A telefonszámra a Szolgáltató kódot küld, amellyel 72 órára be tud lépni a felhasználó az Alkalmazásba. Amennyiben a felhasználó 72 óráig nem lép be az Alkalmazásba VAGY kilép („exit”) az Alkalmazásból, újabb kód szükséges a belépéshez. A kód elküldése díjmentes.

Azonban Telenor mobil hálózatról elérve az alkalmazást az automatikusan azonosítja a felhasználót, tehát felismeri a készülékben lévő SIM kártyához tartozó telefonszám, illetve a belépéshez használni kívánt telefonszám egyezőségét, ezzel az SMS-ben küldött kód általi azonosítást kiváltó automatikus belépést tesz lehetővé biztonságosan.

A szolgáltatást az Telenor nyújtja, mellyel kapcsolatban a felhasználó vállalja, hogy a Telenort haladéktalanul értesíti a felhasználói eseti azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról.

Figyelem! Az Alkalmazás használata adatforgalmat generál!

A MobilParkolásra a Szolgáltató Általános Szerzõdési feltételei irányadóak. A MobilParkolás MyTelenor alkalmazáson keresztül csak bizonyos készülékeken mûködik, a Felhasználó felelõssége ellenõrizni a parkolás sikerességét. A MobilParkolás MyTelenor alkalmazáson keresztül történõ igénybevétele során küldött üzenetek a Felhasználó tarifájának megfelelõen számlázódnak.

Felelősség kizárása

A Telenor kizár bármely felelősséget az Alkalmazás megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A felhasználók az Alkalmazást kizárólag saját felelősségükre használják, és a Telenor nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye illetve az Alkalmazás használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

A Telenor az Alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személy szolgáltatók felhasználási feltételei vonatkoznak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Telenor által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Telenor nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

Rendeltetésszerű használat

A felhasználó nem jogosult az Alkalmazást a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • Az Alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható;
 • az Alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Telenornak az Alkalmazás nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Felhasználási feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárból (tényleges és következményes).

Bírósági kikötés

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

Adatvédelem

A felhasználó hozzájárul telefonszáma Szolgáltató részére történõ megadásához az Alkalmazás elsõ alkalommal történõ belépésekor. Az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (1) bekezdésén alapul.

Telefonszám kezelése

 • Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása Telenoros szolgáltatással kapcsolatos információkról, például egyenleginformációkról, tarifacsomagokról, különböző szolgáltatások igénybevételének támogatása, például mobilparkolás indításának, egyéb, szolgáltatásmanipulációval kapcsolatos tevékenységek elvégzésének elősegítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.
 • A kezelt személyes adatok köre: telefonszám. 
 • Az adatkezelés időtartama: 72 óra, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, azaz az applikáció törléséig terjedő időszak, ha az hamarabb megtörténik.
 • Adattovábbításra nem kerül sor.
   

Felhasználási adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok elemzése. Profilalkotásra sor kerül az igénybe vett szolgáltatások, azaz az applikáció használata során keletkezett adatok felhasználásával a szolgáltatás továbbfejlesztése, illetve az ügyfélélmény növelése céljából.
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.
 • A kezelt személyes adatok köre: telefonszám, applikációba történő belépési, használati adatok, számla befizetési adatok, egyenlegfeltöltési információk, adatjegyvásárlás. 
 • Az adatkezelés időtartama: az igénybevett szolgáltatás jellegétől függő időtartam (részletek: Általános Szerzõdési Feltételei 2-es számú mellékletében), illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedő időszak.
 • Adattovábbításra nem kerül sor.

Az Alkalmazásban megrendelt illetve igénybe vett szolgáltatások adatvédelmi kérdéseiben a Szolgáltató Általános Szerzõdési Feltételei 2-es számú mellékletében foglaltak irányadóak. A felhasználó Szolgáltató felé már esetlegesen megtett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai jelen Alkalmazás vonatkozásában továbbra is érvényesek. 

A felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@telenor.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, vagy személyesen a Telenor ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain.

A felhasználók jogaira, jogorvoslati lehetőségeire további információkat, részleteket a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei szintén a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.