Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata

Jelen nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2017. január 13.

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait és hogyan dolgozunk azokkal. Kérjük, olvassa el ezt a nyilatkozatot, és amennyiben bármiféle kérdése van, forduljon hozzánk  bizalommal!

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az alapelveket, amelyek a Telenor Magyarország Zrt. bármely terméke vagy szolgáltatása, weboldala vagy a partnereinkkel közösen nyújtott bármely termékünk vagy szolgáltatásunk Ön által történő használatára vonatkoznak. Az érintett terméktől vagy szolgáltatástól függően további szolgáltatás-, illetve régió specifikus feltételek is érvényesek lehetnek. Olvassa el figyelmesen a feltételeket, mivel mind a jelen nyilatkozat, mind pedig a szolgáltatás-, illetve régió specifikus feltételek jogilag kötelezik Önt, amennyiben elfogadta azokat a szolgáltatás vagy termék megrendelésekor. Tartalmi ütközés vagy inkonzisztencia esetén a szolgáltatás-, illetve régió specifikus feltételek érvényesülnek.

ChatStory


A Telenor Magyarország Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy a ChatStory - a te sztorid. chatbot alkalmazás használata során személyes adatokat nem gyűjt, azzal kapcsolatban személyes adatkezelési tevékenységet nem végez.

A Telenor Magyarország elkötelezetten védi az Ön adatait

A Telenor Magyarország Zrt. (a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, által a 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott, 2045 Törökbálint, Pannon út 1. székhelyű gazdasági társaság, továbbiakban: Telenor Magyarország) a Telenor Group ASA leányvállalata. Az adatvédelem az egész cégcsoport számára fontos, így ez az elkötelezettség a Telenor Csoport Adatvédelmi állásfoglalásában  is tükröződik.

Célunk, hogy minden ügyfelünk nyugodtan bízhassa adatait a Telenorra, függetlenül attól, hogy melyik országban él. Ennek érdekében minden olyan országban, ahol jelen vagyunk, a következő adatvédelmi alapelveket alkalmazzuk:

 1. Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeljük.

 2. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy átláthatóvá tegyük az Ön személyes adatainak kezelését.

 3. Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

 4. Nemcsak akkor engedjük, hogy ellenőrzést gyakoroljon a személyes adatai kezelése felett, és ezzel kapcsolatban döntéseket hozhasson, amikor a jogszabályok ezt megkövetelik, hanem más olyan helyzetekben is, amikor így tartjuk helyesnek.

 5. Tájékoztatni fogjuk Önt az adatvédelmi jogairól, tiszteletben tartjuk azokat, és segítjük Önt a gyakorlásukban.

 6. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk személyes adatai biztonságáról.

 7. Lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai a világon mindenhol megfelelő védelemben részesüljenek.

 8. Termékeinket és szolgáltatásainkat az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva alakítjuk ki. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli prioritást élvez nálunk az Ön adatainak biztonsága, és mindent megteszünk azért, hogy az általunk kifejlesztett termékekbe és szolgáltatásokba megfelelő adatvédelmi biztosítékokat építsünk.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Személyes adatai kezelése során a fenti adatvédelmi alapelveket és az alkalmazandó jogszabályokat betartva járunk el.

A Telenor Magyarország Zrt. által végzett adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok irányadóak

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ektv.”);

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Reklámtv.”);

 • 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól („Eszr.”);

 • 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról („4/2012. NMHH rendelet”);

 • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről;

 • A 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló 2013. június 24-i 611/2013/EU bizottsági rendelet („611/2013/EU rendelet”)

Mit, miért és hogyan?

Hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az nagyban függ az adatgyűjtés céljától, ami pedig az Ön által igénybe vett termékekhez és szolgáltatásokhoz igazodik. Általánosságban akkor gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, ha:

 • az adatok az Ön által igénybe vett szolgáltatás biztosításához szükségesek;

 • az adatokra a szolgáltatás és az Ön felhasználói élményének javítása érdekében van szükségünk;

 • az adatok az Ön biztonságának növelése érdekében szükségesek;

 • Ön hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és felhasználásához.

Más forrásokból is gyűjthetünk adatokat Önről.

Hogy mely személyes adatait gyűjtjük, és milyen módon, az attól is függ, hogy Ön előfizetője-e már valamely szolgáltatásunknak, vagy például csak a weboldalunkon böngészik ajánlataink között

Amennyiben Ön a Telenor Magyarország Zrt. előfizetőjeként elektronikus hírközlési szolgáltatást vesz igénybe, úgy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú mellékletében ("Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Telenor Magyarország Zrt.-nél, Adatkezelési tájékoztató") talál.

Ha Ön még nem előfizetőnk

Amennyiben Ön a Telenor honlapját böngészi, látogatja vagy a Telenor honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást a Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek című dokumentumban talál a jelen nyilatkozatban foglalt információk mellett. A Telenor a honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Telenor egyes termékeket bemutató vagy a szolgáltatást népszerűsítő internetes oldalán talál tájékoztatást. A Telenor üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az  Adatkezelési tájékoztató  című dokumentum tartalmazza a szükséges tájékoztatást.

A Telenornál compliance rendszer is működik, melynek kapcsán erre irányuló bejelentése esetén a Telenor szintén kezeli a személyes adatait. A compliance rendszerbe a Telenor működésével kapcsolatban a hatályos jogszabályok, és a Telenornál alkalmazott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére nyílik lehetőség. A compliance bejelentésekkel kapcsolatos eljárás feltételeit és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Tájékoztató compliance bejelentésekről oldal tartalmazza.

A Telenor Magyarország valamely jogi kötelezettségének való megfelelés céljából (pl. ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, szerződéskötés előkészítéséhez, valamely szolgáltatás biztosításához vagy a követelések beszedéséhez szükséges), az Ön előzetes, önkéntes, kifejezett és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján (pl. üzletszerzési céllal történő adatkezelés), vagy az alkalmazandó jogszabályokban biztosított egyéb jogi alapon kezeli az Ön személyes adatait (pl. ha az adatkezelés valamely jogszabályi kötelezettségnek való megfeleléshez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges). Az egyes adatkezelési tevékenységekről részletes információkat tartalmazó dokumentumok az adatkezelés jogalapjáról is további tájékoztatást adnak.

Ki felel az Ön személyes adatainak kezeléséért?

Általában a Telenor azon leányvállalata dönt az Ön személyes adatai kezelésének céljairól és módjáról, amely az Ön részére a szolgáltatást nyújtja, és amely ennek megfelelően az EU vonatkozó jogszabályai szerint „adatkezelőnek” minősül. Ez a szervezet felel az alapelvek, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért.

Amennyiben a lenti, „Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek” c. részben foglalt elvek betartása mellett megosztjuk az adatait a Telenor Csoport valamely másik leányvállalatával, akkor az adatokat átvevő leányvállalat is dönthet személyes adatai kezelésének céljairól és módjáról, és ennek megfelelően felel az adatvédelmi alapelvek, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bizonyos esetekben a Telenor Csoport ezen másik leányvállalata nem hoz döntést a fentiekről, hanem a Telenor Magyarország utasításait követi; ilyenkor a leányvállalat a vonatkozó EU-s jogszabályok szerinti adatfeldolgozónak minősül.

1. A szolgáltatások biztosításához szükséges információk

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ön által igénybe vett szolgáltatásokat, szükségünk van bizonyos személyes adatokra. Ilyenek például:

 • Az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, születési dátuma és más olyan adatok, amelyeket a szolgáltatásainkra való regisztráció során megad nekünk;

 • A fizetéssel kapcsolatos információk, például a bankkártya- vagy hitelkártyaadatok vagy egyéb banki, illetve fizetési adatok;

Ezeket az adatokat rendszerint a következő esetekben gyűjtjük:

 • amikor regisztrál valamely termékünkre vagy szolgáltatásunkra, illetve megvásárolja vagy igénybe veszi valamely termékünket vagy szolgáltatásunkat;
 • amikor feliratkozik a termékeinkről vagy szolgáltatásainkról szóló hírleveleinkre vagy akcióinkra;
 • amikor valamely termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy weboldalunkkal kapcsolatosan tájékoztatás kér, illetve kérdéssel vagy visszajelzéssel fordul hozzánk.

Ezeket az adatokat általában

 • az adott szolgáltatás vagy termék biztosítása;

 • az Ön szerződésével kapcsolatos adatok kezelése;

 • hitelképességi vizsgálatok lefolytatása;

 • fizetési igény megküldése; valamint

 • az Önnel való kapcsolattartás  érdekében használjuk fel.

2. A szolgáltatásaink biztosításához és fejlesztéséhez szükséges egyéb adatok

Mialatt Ön igénybe veszi termékeinket, szolgáltatásainkat vagy weboldalainkat, egyéb adatokat is gyűjthetünk Önről. Ezen adatok körébe tartozhatnak:

 • Az Ön szerződésével kapcsolatos adatok és a velünk folytatott kommunikációjára vonatkozó adatok (pl. az Ön által az ügyfélszolgálat felé intézett kérések vagy az Ön által küldött visszajelzések, a fizetési dátumok, a számlázási dátumok);

 • Termékhasználati adatok, mint pl. hogy mikor használt legutóbb aktívan valamely adott alkalmazást, mennyi időt töltött egy adott alkalmazással, vagy hogy mennyit költött egy adott termékre;

 • Hálózati adatok, beleértve a mobilhívások és sms-ek adatait (pl. az Ön által indított vagy fogadott hívások és szöveges üzenetek időpontjai, vagy az Ön által a hálózatunkon keresztül indított vagy fogadott hívások időtartama);

 • Helymeghatározási adatok, amikor:

 1. igénybe veszi távközlési szolgáltatásainkat, mint pl. a hívást, sms-küldést vagy szélessávú szolgáltatást;

 2. igénybe veszi valamely helyszínalapú szolgáltatásunkat, (pl. ha útvonaltervező alkalmazást engedélyez a mobiltelefonján); és amikor

 3. bizonyos helyszínalapú promóciós tevékenységekre regisztrál.

 • Az Ön böngészési adatai, amikor meglátogatja valamely weboldalunkat, és/vagy igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat. Az általunk gyűjtött adatok körébe tartozhatnak:

 1. az Ön eszközére vonatkozó adatok, mint pl. az IP-cím, illetve az eszköz gyártmánya és beállításai;

 2. hálózati adatok;

 3. a szolgáltatás Ön általi használatának idejére, helyére és módjára vonatkozó részletek és naplók;

 4. böngészőadatok, így pl. a böngésző típusa, verziószáma és bővítményei; valamint

 5. a honlap látogatására vonatkozó adatok, beleértve, hogy melyik oldal irányította Önt hozzánk, mely oldalakat látogatta meg a webhelyünkön, milyen szolgáltatásokat és termékeket tekintett meg, illetve melyekre keresett rá, továbbá a látogatása időtartamát, a velünk folytatott interakcióit, valamint hogy milyen weboldalakat látogat meg a miénk után.

A fenti és az egyéb szükséges adatokat rendszerint arra használjuk fel, hogy:

 • teljesíteni tudjuk a kért szolgáltatásokat. Ha például azt kéri tőlünk, hogy digitális szolgáltatásait harmadik féllel (pl. közösségi hálózatokkal) kapcsoljuk össze, akkor minden olyan adatot gyűjtünk, amely szükséges a szolgáltatások összekapcsolásához és integrálásához;
 • javítsuk az ügyfélélményt (pl. hibaelhárítás, hálózatkezelés és hálózatoptimalizálás céljából);

 • a rögzített kommunikációs adatokat minőségbiztosítási képzési célokra, valamint visszajelzések biztosítására és nyilvántartási célokra használjuk fel;

 • fejlesszük a szolgáltatásainkat (pl. értékesítésekre, szolgáltatásokra, hálózati forgalomra és helyszínmintákra vonatkozó személyes és/vagy összevont statisztikákat vagy személyazonosításra alkalmatlan adatokat használunk kutatási célokra, hogy jobban megérthessük az Ön viselkedését);

 • a közösség számára értéket teremtő kutatásokat folytassunk. A Telenor Csoportról és kutatási tevékenységeinkről itt  tudhat meg többet;

 • ügyfélprofilt készítsünk Önről, hogy ezáltal személyre szabott tartalmakat, valamint az Ön számára relevánsabb felhasználói élményt, termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk, valamint hogy ne ajánljunk Önnek olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem érdeklik Önt. Ezeknek az adatoknak a segítségével azt is megpróbálhatjuk kideríteni, hogy Ön elégedett-e a személyre szabott szolgáltatásainkkal;

 • elemezhessük a hálózataink és szolgáltatásaink igénybevételét, és ezáltal azonosíthassuk az általános tendenciákat, és harmadik felekkel együttműködve új szolgáltatásokat dolgozhassunk ki ügyfeleink részére;

 • preferenciáinak és érdeklődési körének megfelelő marketinganyagokat küldhessünk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról; illetve

 • megoszthassuk adatait a Telenor Csoporttal adatfeldolgozás, reklámtevékenység, szolgáltatásfejlesztés, több terméket érintő marketinges és értékesítési tevékenységek folytatása, termékek és szolgáltatások létrehozása, mérések, valamint elemzési és kutatási tevékenységek folytatása céljából;

Az adatkezelés ellen a megadott elérhetőségeinken  tiltakozhat, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

3. Az Ön biztonságának megőrzéséhez szükséges adatok

A rendelkezésünkre álló adatokat szolgáltatásaink és közösségeink biztonságának fenntartása érdekében is felhasználjuk:

 • kivizsgálhatjuk a szolgáltatási feltételeinket vagy az alkalmazandó jogszabályokat sértő gyanús vagy jogellenes tevékenységeket, és lépéseket tehetünk ezek ellen; illetve

 • megoszthatjuk az adatait az illetékes hatóságokkal, pl. ha ez az Ön vagy valaki más vagyoni vagy személyi biztonságának megőrzéséhez szükséges.

A helyi bűnüldöző hatóságokkal való együttműködésünkről itt  tudhat meg többet.

4. Az Ön hozzájárulásával szolgáltatott adatok

Olyan adatokat is gyűjthetünk és kezelhetünk Önre vonatkozóan, amelyek gyűjtéséhez és kezeléséhez Ön a hozzájárulását adta. Ilyenek lehetnek például az Ön demográfiai és egyéb személyes adatai, amelyeket valamely nyereményjátékunkban, sorsolásunkon, felmérésünkben vagy ügyfélpanelünkben való részvétel során bocsát rendelkezésünkre, a Tele-egészség vagy mobilos egészségügyi termékeink és szolgáltatásaink használata során megadott egészségügyi adatai, valamint a helyszínalapú szolgáltatásaink, promóciós tevékenységeink és értékesítési csatornáink keretein belül Ön által megadott adatok, amennyiben ezek gyűjtéséhez, illetve kezeléséhez az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Ön hozzájárulására van szükség.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja cégünk elérhetőségein.

5. Az általunk más forrásokból gyűjtött személyes adatok

Esetenként harmadik felektől is gyűjthetünk Önről személyes adatokat. Ide tartozhatnak például:

 • Az Ön hitelképességével kapcsolatos adatai, amelyeket az ügyfélhitelesítés és a hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala során használunk;

 • Egyéb adatok, mint pl. demográfiai adatok, melyek segítségével jobban megismerhetjük Önt és érdeklődési körét, hogy ezáltal személyre szabott szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek, amennyiben ezen adatok gyűjtéséhez hozzájárul. A harmadik fél, amely adatokat szolgáltathat Önről, lehet például fizetési vagy szállítási szolgáltató, reklámhálózat, elemzőcég vagy keresési információkat szolgáltató cég.

 • A közösségi médiából származó információk, mint pl. az Ön érdeklődési körei, „kedvelései”, azaz like-jai és ismerőseinek listája, amikor a közösségi médiában használt bejelentkezési adatait használva nézi meg a Telenor valamely weboldalát, illetve ajánlatát.

A fenti adatkezelés ellen a megadott elérhetőségeinken  tiltakozhat, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

A fenti célokból megoszthatjuk személyes adatait a Telenor Csoporton belül, illetve harmadik felekkel is. Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.

Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

 • A Telenor Csoport tagjaként vagy leányvállalataként működő bármely társaság;

 • Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozók;

 • Azon harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, amelyek integrálását Ön kérte tőlünk (pl. közösségi hálózatok);

 • A velünk vagy a nevünkben kutatást, elemzést vagy forgalmazást végző harmadik felek;

 • Azok a harmadik felek, amelyek vonatkozásában az adatok megosztásához Ön hozzájárult, illetve azt kérte;

 • Az Ön hozzájárulását követően a lehetséges üzleti partnereink, amennyiben cégeladást, -felvásárlást, illetve cégegyesítést vagy egyéb átszervezést határozunk el;

 • Egyes működési országaink tudakozószolgáltatásai, ha azok az Ön bizonyos adatai, így pl. neve, születési dátuma, lakcíme vagy telefonszáma közlését kérik, kivéve, ha Ön kifejezetten megtiltja, hogy kiadjuk ezeket az adatokat;

 • Az Ön hozzájárulása esetén reklám-, mérési vagy elemzési tevékenységet folytató harmadik felek;

 • Bűnüldöző szervek, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre; valamint

 • Harmadik fél szolgáltatók, mint pl. követelésbeszedő cégek vagy hitelképesség ellenőrző cégek.

A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában a Telenor Magyarország csak az adatátvevővel való szerződéskötést, valamint, amennyiben erre szükség van, az adatkezelés, adatfeldolgozás Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vezetett adatvédelmi nyilvántartásba való bejegyzését követően osztja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel.
Az adatfeldolgozók – így többek között a fuvarozócégek, ügyfélpanasz-kezelő központok és egyéb harmadik felek partnerlistája.

Követelésbeszedéssel kapcsolatos adatok

A Telenor a számlatartozás alapján keletkezett követelések behajtását az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti, illetve egyes követeléseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény engedményezésről szóló rendelkezései (6:193-201. §-ok) alapján követeléskezelő cégek részére átruházhatja (faktoring). Ebben az esetben az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, számlázás és díjak beszedése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljára kezelt személyes adatok a behajtással megbízottak, illetve a követeléskezelő cégek részére továbbításra, illetve átadásra kerülnek. További részletek a Követelésérvényesítési adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak.

Tájékoztató hibabejelentésekkel kapcsolatban

A Telenor a Magyar Telekom Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint adatkezelő részére, a közöttük fennálló, a 800 MHz-es 4G mobilhálózattal kapcsolatos együttműködési megállapodás keretében – részben jogi kötelezettség teljesítése (Eht. 141. §), részben jogos érdek, illetve szerződés végrehajtása alapján (Infotv. 6. §) – e hálózat útján nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségével kapcsolatos hibabejelentések, illetve panaszok kezelésében történő együttműködés céljára, személyes adatokat továbbít, különösen a hiba elhárítása, a bejelentés kezelése, valamint az Előfizető tájékoztatása céljából, a hibabehatároló eljárás eredményéről és a hibaelhárítás, illetve a bejelentés kezelése érdekében tett intézkedésekről. Továbbított személyes adatok felsorolása az Adatkezelési tájékoztatóban található.

A Szolgáltató csak kivételes esetben, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül tevékenységet folytató személy részére. További részletekért kattintson ide.

Adatátadások

Erős nemzetközi jelenlétünket és működésünket kihasználva szeretnénk még több értéket nyújtani az ügyfeleinknek. Ehhez esetenként olyan partnereket, szolgáltatókat és technikai infrastruktúrát (pl. szervereket) veszünk igénybe, amelyek nem az Ön lakóhelye és a szolgáltatás igénybevétele szerinti országban találhatók.
Tisztában vagyunk vele, hogy az adatainak a lakóhelye szerinti országból más országba történő továbbítása adatvédelmi és biztonsági kockázatokkal jár, ezért csak olyan átvevő félnek továbbítjuk az adatait, amely megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, például az adatátadás érvényes jogalapja tekintetében. A Telenor EGT-n belüli szervezeteinek előfizetői felé vállaljuk, hogy törekszünk a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó EU modellfeltételek elfogadtatására, vagy az adatvédelmi pajzsról (Privacy Shield) szóló egyezmény szerint járunk el. A Telenor EGT-n kívüli szervezeteinek előfizetői felé vállaljuk, hogy egyéb olyan szerződéseket kötünk partnereinkkel, melyek biztosítják az adatvédelmet és az adattovábbítás biztonságát.
Az egységes adatvédelmi feltételek itt  tekinthetők meg
Emellett közvetlenül tőlünk is elkérheti ezeket a feltételeket.

Hogyan védjük a személyes adatait

A következő intézkedések segítségével gondoskodunk személyes adatai biztonságáról:

 • Amikor telefonszámát, illetve felhasználónevét és jelszavát megadva bejelentkezik a fiókjába, hogy igénybe vegye valamely szolgáltatásunkat, minden adatot titkosítunk kriptográfiai protokoll használatával, mint például a „szállítási réteg biztonság” (TLS) vagy a „biztonságos csatlakozási réteg” (SSL) titkosítás. Ilyen kriptográfiai protokollokat alkalmazunk minden olyan honlapon és weboldalon, ahol személyes adatokat gyűjtünk. Az ilyen weboldalakon keresztül csak TLS- vagy SSL-képes böngészővel (pl. Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome) tud vásárlást lebonyolítani. Így az Ön személyes adatai védelmet élveznek az interneten való továbbítás során;

 • Ha rendelkezik a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést biztosító felhasználónévvel és jelszóval, és egy ideje már inaktív, akkor adatai biztonságának megőrzése érdekében automatikusan kijelentkeztetjük fiókjából;

 • Amikor szolgáltatók vagy más adatfeldolgozók igénybevételén keresztül kezeljük az Ön személyes adatait, minden esetben gondoskodunk arról, hogy az adott szolgáltatók és feldolgozók megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazzanak az adatok biztonságának megőrzésére. Ilyen kontrollmechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése, valamint a harmadik féllel kötött olyan megállapodás, amely kötelez a vonatkozó jogszabályok betartására. Már termékeink és szolgáltatásaink kialakításakor figyelmet fordítunk a megfelelő adatvédelmi biztosítékok beépítésére.

 • Szükség esetén adatvédelmi hatáselemzésekkel mérjük fel, hogy egy adott tevékenység hogyan befolyásolná a személyes adatai biztonságát.

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait

Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

A megőrzési időről a fent említett, az adatvédelemhez kapcsolódó további információkat tartalmazó dokumentumokban talál bővebb tájékoztatást.

Az Ön jogai

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelmi jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban:

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor hozzáférhet az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, valamint közvetlenül online fiókján keresztül is hozzáférhet az adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 1. A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;

 2. Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

 3. Aggodalma merül fel az adatai általunk történő kezelésének jogalapja tekintetében;

 4. Tiltakozik az ellen, hogy az adatai alapján profilt készítsünk Önről, beleértve azokat az eseteket is, amikor a profilkészítés közvetlen üzletszerzési céllal történik; valamint

 5. Ön más okból jogosult erre.

A feldolgozás korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink ideiglenes felfüggesztését. Azt is kérheti, hogy bizonyos jogi követelések érvényesítése érdekében őrizzük meg az adatait.
Ilyen esetben legjobb tudásunk szerint igyekszünk teljesíteni a kérését, de felhívjuk a figyelmét, hogy ennek eredményeképp elveszítheti a jogosultságát bizonyos szolgáltatások igénybevételére.

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük a jogait, bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ha részletesebb tájékoztatást igényel az adatvédelmi jogairól, lépjen kapcsolatba velünk.

A gyermekek adatainak kezelése

Általános szabályként elmondható, hogy a törvényes képviselőjük hozzájárulása nélkül 16 éven aluli gyermekek adatait nem kezeljük. Amennyiben észleljük, hogy 16 éven aluli gyermekről hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk adatokat, lépéseket teszünk a törvényes képviselő értesítésére, kérjük a hozzájárulását, és amennyiben nem adja meg azt, töröljük az adatokat. A 16 éven aluli gyermekeknek szánt szolgáltatások esetében – az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása mellett – kérjük a törvényes képviselő hozzájárulását.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgálata

A nyilatkozatot legalább évente egyszer, egyébként pedig szükség szerint felülvizsgáljuk.

Ha a nyilatkozat tartalma jelentős mértékben változna, tájékoztatjuk Önt az általunk megfelelőnek ítélt módon, például a weboldalunkon megjelentetett közlemény, e-mail vagy rövid szöveges üzenet formájában. Az értesítés módjának meghatározásakor olyan szempontokat veszünk figyelembe, mint a változtatás jelentősége, a változtatással érintett szolgáltatások és az adott módon elérhető ügyfelek köre.

Kérdések az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséért a Telenor Magyarország felel. Működésünk jogi hátterének részét képezi a 95/46/EK európai adatvédelmi irányelv. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

Telenor Magyarország
Cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
E-mail: adatvedelem@telenor.hu
Telefonszám: +36 20 930 4000

Megkeresésére a lehető leggyorsabban válaszolunk, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint megoldani problémáját.

Ha panaszt tett, és nem elégedett a válaszunkkal, panaszával a helyi szabályozó hatósághoz fordulhat. Kérésére szívesen tájékoztatjuk arról, hogy hogyan fordulhat panaszával a szabályozó hatósághoz.

A Szolgáltató az előfizetői szerződésekkel kapcsolatos logisztikai tevékenységek (elsősorban áruk raktározása, szállítása, irattárazás) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Masped Logisztika Logisztikai és Vámügynökségi Kft. (Cg: 01-09-866456, 1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21.);
 • Magyar Posta Zrt. (Cg: 01-10-042463, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.);
 • Docu Depo Kft. (Cg: 01-09-917221, 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.);
 • Iron Mountain Magyarország Kft. (Cg: 01-09-364901, 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-54491/2012

A Szolgáltató az előfizetői szerződésekkel kapcsolatos hibabejelentések kezelésére az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Telenor Common Operation Zrt. (Cg: 13-10-041370, 2045 Törökbálint, Pannon út 1.);
 • "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. (Cg: 01-10-042190, 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33.,);
 • NAVIGATOR INFORMATIKA Zrt. (Cg: 01-10-044621, 1097 Budapest, Illatos út 38.);
 • LRAM Kft. (Cg: 08-09-011861, 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.);
 • ARTIKEL-Com Kft. (Cg: 01-09-888470, 1212 Budapest, Határ u 16.);
 • MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft. (Cg: 24753032-2-41, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-76193/2014

A Szolgáltató a számlák nyomtatásával és postázásával kapcsolatos tevékenységek ellátására az EPDB Nyomtatási Központ Zrt.-t (Cg: 01-10-048079, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-53811/2012

A Szolgáltató a követelések kezelésére részben vagy egészben az alábbi megbízottakat, mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Creditexpress Magyarország Kft. (Cg: 01-09-677951, 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.);

 • Ecovis Holding Kft. (Cg: 01-09-874037, 1036 Budapest, Bécsi út 52.);

 • Vitári Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 448, 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.);

 • E.R.T. Hungary Kft. (Cg. 01-09-888186, 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.);

 • Consequence Europe Magyarország Kft. (Cg. 01-09-721680, székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 11.);

 • SOLVENTIS Követeléskezelő Kft. (Cg. 07-09-019231, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Milleniumi utca 11.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-40839/2012

A Szolgáltató egyes követeléseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény engedményezésről szóló rendelkezései alapján az Intrum Justitia Zrt. (Cg: 01-10-044857, 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.) követeléskezelő cég részére értékesíti.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-40839/2012

A Szolgáltatóval kötött adatfeldolgozási megállapodás szerinti, IT rendszer üzemeltetést biztosító adatfeldolgozók a következőek:

Telenor Common Operation Zrt.

Székhely:  2045 Törökbálint, Pannon út 1.
cégjegyzékszám: Cg.13-10-041370

Az adatfeldolgozásban a Telenor Common Operation Zrt. szerbiai és montenegrói fióktelepe is részt vesz.

A szerbiai fióktelep neve, címe, regisztrációs száma:
Telenor Common Operation Ogranak Beograd
Fióktelep címe: Omladinskih brigade 90, 11070 Belgrade
regisztrációs szám: 29505365

A montenegrói fióktelep neve, címe, regisztrációs száma:
Telenor Common Operation Zrt., Dio stranog drustva Podgorica
Fióktelep címe: Rimski trg 4, 81000 Podgorica
regisztrációs szám: 02952165

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-53812/2012