Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

A Telenor globális adatvédelmi nyilatkozata

1. Általános rendelkezések

1.1 Fontosnak tartjuk és komolyan vesszük előfizetőink, illetve a velünk a weboldalon keresztül kapcsolatba kerülő személyek (együttesen: „ügyfelek”) személyes adatainak védelmét, ezért szeretnénk, ha Ön is tisztában lenne vele, hogyan gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.

1.2 Jelen adatvédelmi nyilatkozat azoknak a személyes adatoknak a kezelésére vonatkozik, amelyeket szolgáltatásaink igénybevételekor - azon belül bármely webhelyünk használatakor - gyűjtünk Önről. Kérjük, olvassa el az Ön által igénybe vett konkrét szolgáltatás szolgáltatási feltételeivel együtt, amelyek további szolgáltatás-specifikus feltételeket illetve tájékoztatást tartalmazhatnak az Önről gyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.

1.3 Jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért és hogyan gyűjtjük és kezeljük őket, és hogyan osztjuk meg őket másokkal. A jelen nyilatkozat a személyes adatokkal kapcsolatban fennálló adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, valamint azok gyakorlásának módját is ismerteti.

2. Az adatvédelem alapelvei

2.1 A Telenor adatvédelemre vonatkozó álláspontja az alábbiak szerint foglalható össze:

 • Nyílt tájékoztatást adunk a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módjáról.
 • Határozott törekvésünk, hogy a személyes adatok felhasználása révén jobb és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.
 • Mindig ügyelünk a személyes adatok biztonságának megőrzésére.

2.2 Úgy gondoljuk, hogy minden ügyfelünkre egységes normáknak kell vonatkozniuk a személyes adatok védelme terén. Ezért a jelen adatvédelmi alapelveket minden működési országunkban alkalmazzuk - még akkor is, ha a helyi jogszabályok ennél alacsonyabb szintű védelmet írnak elő. Bárhol is gyűjtünk Önről személyes adatokat a világon, azokat az alábbi alapelvek szerint kezeljük:

2.2.1. A személyes adatokat jelen adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó helyi jogszabályok szerint kezeljük.

Az Önt érintő adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Telenor Magyarország Zrt. által végzett adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet;
 • a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet;
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • a 611/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban "611/2013/EU Rendelet").

2.2.2. Tájékoztatjuk arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, továbbá arról, miért és hogyan gyűjtjük és kezeljük őket.

További információért válasszon az alábbiak közül:

Ha Ön előfizetőnk

Amennyiben Ön a Telenor Magyarország Zrt. előfizetőjeként elektronikus hírközlési szolgáltatást vesz igénybe, úgy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú mellékletében ("Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Telenor Magyarország Zrt.-nél, Adatkezelési tájékoztató") talál.

Ha Ön még nem előfizetőnk

Amennyiben Ön a Telenor honlapját böngészi, látogatja vagy a Telenor honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást a Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek című dokumentumban talál a jelen nyilatkozatban foglalt információk mellett. A Telenor a honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Telenor egyes termékeket bemutató vagy a szolgáltatást népszerűsítő internetes oldalán talál tájékoztatást. A Telenor üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az Ajánlatadási adatkezelési tájékoztató című dokumentum tartalmazza a szükséges tájékoztatást.

A Telenornál compliance rendszer is működik, melynek kapcsán erre irányuló bejelentése esetén a Telenor szintén kezeli a személyes adatait. A compliance rendszerbe a Telenor működésével kapcsolatban a hatályos jogszabályok, és a Telenornál alkalmazott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére nyílik lehetőség. A compliance bejelentésekkel kapcsolatos eljárás feltételeit és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Tájékoztató compliance bejelentésekről oldal tartalmazza.

Az adatkezeléseink jogi alapjainak megismerése

Az Ön személyes adatainak a kezelésére a Telenor jogszabály által adott felhatalmazás alapján (például: szerződés megkötése, szolgáltatás teljesítése vagy díjak számlázása érdekében történő adatkezelés) vagy az Ön előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (például: közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés) vagy jogszabály által meghatározott más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése) mellett jogosult. Az egyes adatkezeléseket lehetővé tevő jogalapokról a Telenor megadott linkjein található dokumentumok részletes tájékoztatást nyújtanak.

2.2.3. A személyes adatokat kizárólag jogszerű célból kezeljük addig, ameddig erre az adott cél eléréséhez szükség van, vagy ameddig a vonatkozó jogszabályok az adott célból előírják, illetve lehetővé teszik az adatok megőrzését, kezelését.

2.2.4. A személyes adatok kezelésére vonatkozóan nem csak akkor biztosítunk döntési és szabályozási lehetőséget, ha ezt a vonatkozó jogszabályok előírják, hanem minden olyan esetben, amikor ezt helyénvalónak és műszakilag megvalósíthatónak ítéljük.

2.2.5. Tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint fennálló jogokat, beleértve az Önről tárolt személyes adatokhoz való hozzáférésnek, az adatok helyesbítésének és az adatkezelés elleni tiltakozásnak a jogát.

2.2.6. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk a személyes adatok biztonságának megőrzésére.

2.2.7. Bárhol is kezeljük a világon a személyes adatait, lépéseket teszünk azok megfelelő védelmére.

3. Ki viseli a jogi felelősséget?

3.1 Általában az a Telenor vállalat határozza meg, hogy milyen célból és milyen módon kezeljük a személyes adatait, amelyik az Ön által igénybe vett szolgáltatás(oka)t nyújtja, ezért az EU jogszabályai szerint „adatkezelőnek” minősül, és jogi felelősséget visel azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése adatvédelmi alapelveinknek, jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.

3.2 Amikor a „Hogyan osztjuk meg és tesszük közzé a személyes adatokat?” című alábbi bekezdésben foglaltak szerint, a Telenor csoport egy másik vállalatával osztjuk meg személyes adatait, az a vállalat, amellyel a személyes adatokat megosztjuk, szintén meghatározhatja, hogy milyen célból és milyen módon kezeli a személyes adatokat, ezért jogi felelősséget visel azért, hogy a vele megosztott személyes adatok kezelése adatvédelmi alapelveinknek, jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen. Vannak esetek, amikor a Telenor csoport másik vállalata adatkezelést nem végez, csupán adatfeldolgozásra kerül sor, ebben az esetben a Telenor Magyarország Zrt. által adott utasítások szerint kell eljárni.

3.3 Jelen adatvédelmi nyilatkozat helyi verziói a helyi jogszabályi követelmények szerint módosíthatók.

4. Hogyan gyűjtünk Önről személyes adatokat?

4.1 Háromféle módon gyűjtünk Önről személyes adatokat:

 • azok az adatok, amelyeket Ön ad meg nekünk, pl. amikor előfizet a szolgáltatásainkra;
 • a szolgáltatásaink igénybevételekor automatikusan gyűjtött adatok; és/vagy
 • harmadik féltől szerzett, Önre vonatkozó adatok.

4.2 Az alábbiakban ismertetjük, hogy jellemzően milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről a fenti három módon.

4.3 Egyes szolgáltatásainknál (pl. pénzügyi, zenei vagy videokonferencia-szolgáltatások) szükség lehet arra, hogy kiegészítő személyes adatokat gyűjtsünk Önről, és/vagy arra, hogy személyes adatot gyűjtsünk más módon, és/vagy arra, hogy adatokat gyűjtsünk szolgáltatás-specifikus célokra. Ilyen esetekben a releváns szolgáltatási feltételek ismertetik a szolgáltatás-specifikus adatkezelési tevékenységeket. Amikor előfizet valamely szolgáltatásunkra, alkalma lesz a szolgáltatási feltételek elolvasására, és meg fogjuk kérni, hogy nyilatkozzon elfogadásukról.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok

4.4 Amikor regisztrál valamely szolgáltatásunkra vagy igénybe veszi azt, bizonyos személyes adatokat átadhat nekünk. Ilyen adatok lehetnek például:

(a) Neve, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, születési dátuma, neme és más adatok, amelyeket megad nekünk, amikor valamely szolgáltatásunk igénybevételére regisztrál egy üzletben, az interneten vagy telefonon.

(b) Betéti vagy hitelkártya-adatok, bankszámlaszám, bankazonosító kód vagy más banki vagy fizetési adatok, valamint az esetleges részünkre teljesített fizetések összege, dátuma és gyakorisága.

(c) Az általunk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéni preferenciák. Ezeket általában a szolgáltatásbeállításokon keresztül gyűjtjük, amikor beállítja a szolgáltatást.

(d) Az általunk vezetett ügyfélfiók adatai, pl. a velünk aláírt szerződés típusa, az előfizetett szolgáltatások, fizetési határidők és fizetésteljesítési dátumok.

(e) Nyilvántartások a kapcsolattartási előzményekkel kapcsolatban, pl. ügyfélszolgálathoz intézett hívásról készült feljegyzés vagy hangfelvétel, nekünk küldött e-mail vagy levél, információ a benyújtott ügyfél-támogatási igényekről vagy a nekünk nyújtott bármely visszajelzésről.

(f) Információ az Önnel folytatott kommunikációról, pl. a benyújtott ügyfél-támogatási igényekről vagy a nekünk nyújtott bármely visszajelzésről.

(g) Azok a kapcsolattartási adatok, amelyeket tájékoztatások vagy frissítések küldéséhez adott meg nekünk.

(h) Elérhetőségi adatok és egyéb információk, pl. az Önre és háztartására vonatkozó demográfiai adatok, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor jelentkezik valamely versenyünkre, sorsolásunkra, kutatási felmérésünkre, fogyasztói panelbeszélgetésünkre, vagy más módon visszajelzést ad nekünk termékeinkről vagy szolgáltatásainkról.

(i) A webhelyeinken nyújtott egyes szolgáltatások (pl. appear.in vagy online.no) igénybevételéhez feltétlenül rendelkeznie kell nálunk online fiókkal. A fiók beállításakor megkérjük majd bizonyos személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím) megadására, és arra, hogy hozzon létre egyedi jelszót a fiókjához. Ezek a szolgáltatások általánosságban véve lehetővé teszik egy vagy több felhasználó és a fizetésekért felelősséget vállaló regisztrált tulajdonos magánszemély beállítását. Ha mások (pl. családtagjai) számára is engedélyezi fiókja használatát, kérje meg őket jelen adatvédelmi nyilatkozat elolvasására.

Automatikusan gyűjtött adatok

4.5 Szolgáltatásaink igénybevételekor automatikusan gyűjtünk bizonyos adatokat Önről és eszközéről. Az automatikusan gyűjtött adatok szolgáltatástól és/vagy attól függően is változnak, milyen eszközt használ a szolgáltatás elérésére és/vagy előnyeinek hasznosítására.

4.6 Adatokat gyűjtünk a szolgáltatásaink eléréséhez használt készülék típusáról, szoftverekről, pl. arról, hogy iPhone-t vagy Samsung telefont használ-e, és az azon futó operációs rendszerről.

4.7 Távközlési szolgáltatásaink igénybevételekor automatikusan gyűjtünk bizonyos adatokat az Ön által folytatott kommunikációról, pl.:

(a) azok a telefonszámok, amelyeket hívott vagy amelyeknek SMS-t küldött, vagy ahonnan Önt hívták vagy Önnek SMS-t küldtek;

(b) az indított és fogadott hívások és SMS-ek dátuma és időpontja;

(c) a hálózatunkon keresztül indított és fogadott hívások időtartama;

(d) az Ön körülbelüli tartózkodási helye a fenti kommunikáció időpontjában, az alábbi, helyadatokról szóló részben leírtak szerint;

(e) böngészési adatok az alábbi, cookie-król szóló részben leírtak szerint; és

(f) a tőlünk kapott szolgáltatás szintje.

4.8 Valamely webhelyünk felkeresésekor és/vagy valamely online szolgáltatásunk igénybevételekor a végponti berendezéssel vagy készülékkel, és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban gyűjtünk adatokat. Az ilyen adatok között általában az alábbiak szerepelnek:

(a) a végponti berendezés vagy készülék (pl. PC, laptop vagy okostelefon) IP-címe;

(b) adatok a végponti berendezés vagy készülék modelljéről és beállításairól;

(c) hálózati adatok; és

(d) annak részletei, mikor, hol és hogyan vette igénybe a szolgáltatást.

4.9 Valamely webhelyünk felkeresésekor és/vagy online szolgáltatásaink igénybevételekor az alábbi adatokat is gyűjthetjük:

(a) bejelentkezési adatok;

(b) böngésző típusa és verziója;

(c) böngésző bővítőmoduljainak típusa és verziója;

(d) operációs rendszer és platform;

(e) adatok a webhely felkereséséről, beleértve azokat a webhelyeket, ahonnan Ön a webhelyre érkezett, a webhelyen felkeresett oldalakat, és azokat a webhelyeket, ahova Ön a webhelyünkről továbblépett;

(f) adatok a webhelyünkön megtekintett vagy keresett szolgáltatásokról és termékekről;

(g) letöltési hibák; és

(h) az egyes oldalakon töltött időt hossza és az oldalakkal folytatott interakció módja.

4.10 A webhelyeink használatakor és/vagy online szolgáltatásaink igénybevételekor automatikusan gyűjtött adatokat cookie-k és hasonló technológiák segítségével gyűjtjük.

4.11 Adatokat gyűjtünk akkor is, amikor digitális szolgáltatásainkat harmadik felek szolgáltatásaival kapcsoljuk össze, pl. amikor az Ön beleegyezésével közösségi hálózatokkal (pl. Facebook, Instagram vagy Twitter) integráljuk szolgáltatásunkat. Az ilyen adatok között általában az alábbiak szerepelnek:

(a) bizonyos általános adatok, pl. a fentiek (köztük a szolgáltatásra történő regisztrációkor Ön által megadott adatok, a szolgáltatásaink Ön általi igénybevételekor automatikusan gyűjtött adatok (például a készüléke IP-címe és adatai) a helyszínalapú szolgáltatások igénybevételekor a tartózkodási helyről gyűjtött adatok, és az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, vagy az Ön beleegyezésével vagy a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett módon általunk gyűjtött adatok); valamint

(b) bizonyos szolgáltatás specifikus adatok, pl. olyan adatok, amelyekre ahhoz van szükségünk, hogy személyazonosításra nem alkalmas módon egymáshoz rendeljük az Ön telenoros bejelentkezési adatait és harmadik felek szolgáltatásainak bejelentkezési adatait annak érdekében, hogy integrálni tudjuk digitális szolgáltatásainkat e harmadik felek szolgáltatásaival.

Más forrásokból gyűjtött adatok

4.12 Néha harmadik felektől is gyűjtünk Önről személyes adatokat az Önnek nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ezt csak akkor tesszük, ha előzőleg megszereztük beleegyezését, vagy ha ezt jogszabály írja elő, vagy engedélyezi számunkra.

4.13 Ha például Ön termékeket vásárol vagy szolgáltatást igényel tőlünk, hitelképességi információt kérhetünk Önről külső hitelinformációs ügynökségektől az ügyfél-azonosítás vagy a hitellel kapcsolatos döntések elősegítése céljából. Harmadik felekkel (pl. üzleti partnerekkel, alvállalkozókkal, fizetési szolgáltatókkal, szállítmányozókkal, hirdetési hálózatokkal, analitikai szolgáltatókkal, keresési információszolgáltatókkal és hitelinformációs ügynökségekkel) is szorosan együttműködünk, és tőlük is kaphatunk adatokat Önről.

4.14 Amikor a közösségi médiában használt bejelentkezési adatokkal jelentkezik be a Telenor weboldalára vagy ajánlatára, vagy lép ezekkel egyéb módon kapcsolatba, adatokat gyűjthetünk a közösségi médiában található adatlapjáról, pl. érdeklődési köreiről, kedveléseiről, ismerősei listájáról. Ezt az adatgyűjtést a közösségimédia-szolgáltató által elérhetővé tett beállításokkal, közösségimédia-fiókjában szabályozhatja.

4.15 Az ilyen egyéb forrásokból származó személyes adatokat ötvözhetjük az Öntől kapott és az Önről automatikusan gyűjtött adatokkal.

5. Hogyan gyűjtjük a helyadatokat:

5.1 Az alábbi esetekben gyűjtünk adatokat az Ön tartózkodási helyéről:

(a) Távközlési szolgáltatásaink igénybevételekor: gyűjtjük például a cellaazonosítót, amely a felhasználó hozzávetőleges földrajzi tartózkodási helyéről tájékoztat a készülék hálózaton belüli elhelyezkedésével kapcsolatos adatok alapján. Azért kell ismernünk a hozzávetőleges tartózkodási helyet, hogy mobil távközlési szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek.

(b) Amikor helyalapú szolgáltatásokat vesz igénybe vagy helyalapú ajánlatokat kap, és előzetesen beleegyezését adta, hogy ilyen célból kezelhetjük helyadatait: az igénybe vett helyalapú szolgáltatástól vagy ajánlattól, valamint a hálózaton belüli pozíciótól függően GPS által generált cellaazonosító és/vagy helyadatokat is felhasználhatunk. A GPS-adatok sokkal pontosabb tájékoztatást adnak a készülék földrajzi tartózkodási helyéről. A fenti célból geo-fencing technikákat is használhatunk annak érdekében, hogy észleljük, amikor a készülék belép egy meghatározott földrajzi területre. A geo-fencing egy olyan technológia, melynek segítségével egyfajta határvonalat, virtuális kerítést lehet felhúzni egy meghatározott földrajzi terület köré. A technológia segítségével észlelhető, hogy egy adott eszköz mikor lép be a virtuális kerítésen belülre, illetve mikor hagyja el a kijelölt terepet.

6. A személyes adatok felhasználásának célja

6.1 A személyes adatokat arra használjuk fel, hogy a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, támogassuk és fejlesszük a szolgáltatásainkat, személyre szabottabb és relevánsabb szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek, és tájékoztassuk Önt a nyújtott, igénybe vett szolgáltatásainkról.

6.2 A személyes adatokat abból a célból is kezelhetjük, hogy időről-időre felvegyük Önnel a kapcsolatot izgalmas új híreink és ajánlataink bemutatására. Ezzel kapcsolatban az alábbi, „A személyes adatok üzletszerzési célú felhasználásának módja” című rész, valamint az Ajánlatadási adatkezelési tájékoztató tájékoztat bővebben.

6.3 A személyes adatokat az alábbi célokra is felhasználjuk:

(a) Ügyfélkapcsolatok kezelése, megrendelések kezelése és teljesítése, számlák és megrendelések küldése, és szolgáltatási díjaink beszedése.

(b) Kommunikáció Önnel az Önnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, értesítések küldése a vásárlásokról és a szolgáltatási hibákról, válasz az Ön kérdéseire és visszajelzéseire.

(c) A szolgáltatás életkornak megfelelő beállítása, pl. szülői felügyelet bevezetése.

(d) Áttekintés a szolgáltatásainkról és az Ön által korábban vagy aktuálisan használt szolgáltatási elemekről, tájékoztatás a szolgáltatásainkban és a szolgáltatási feltételeinkben végrehajtott változtatásokról, emlékeztetés a szolgáltatás részeként igénybe vehető előnyökre, és tanácsadás arról, hogyan tudja a lehető legnagyobb értéket kinyerni szolgáltatásunk használatából.

(e) Ügyfélprofil készítése a személyre szabottabb szolgáltatások és kommunikáció érdekében, személyre szabott tartalmak biztosítása és az Ön számára releváns javaslatok megfogalmazása.

(f) Az Önnel folytatott kommunikáció figyelése és rögzítése, és az adatok felhasználása oktatási és minőségbiztosítási célokra (a Telenor felhatalmazással rendelkező munkatársai, szerződéses partnerei - indokolt esetben az Előfizetők elégedettségének növelése érdekében - ellenőrizhetik a telefonos ügyfélszolgálat tevékenységére vonatkozó minőségi követelmények teljesülését). A tőlünk megrendelt termékek és szolgáltatások részleteinek rögzítése, illetve a teljesített rendelések és a kapott szolgáltatások megvitatása Önnel. Annak biztosítása, hogy az előfizetői szerződés teljesítése figyelemmel legyen kísérve, és, hogy az előfizetői szerződésnek telefonos ügyfélszolgálat segítségével végrehajtott módosításai, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tett szóbeli nyilatkozatok utólag, a felek jogos érdekeinek bizonyítása érdekében, ideértve a hangfelvételek visszahallgatását is, igazolhatóak legyenek.

(g) Szolgáltatásaink adminisztrálása belső operatív célokra, például hibaelhárításra, hálózatfelügyeletre és hálózatoptimalizálásra annak érdekében, hogy jobb kiszolgálásban részesíthessük Önt és más ügyfeleinket.

(h) Annak biztosítása, hogy webhelyünk tartalmát a lehető leghatásosabban jelenítsük meg az Ön és eszközei számára, hogy a legtöbbet hozhassa ki a nálunk előfizetett szolgáltatásokból.

(i) Az Önnek és másoknak megjelenített hirdetések eredményességének mérése és megértése, és releváns hirdetések megjelenítése az Ön számára.

(j) Javaslatok és ajánlások megfogalmazása Önnek és szolgáltatásainkat felhasználó személyeknek az érdeklődésükre potenciálisan számot tartó termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

(k) A szolgáltatás és a hálózat védelme és biztonságának megőrzése, valamint az Ön és egyéb ügyfeleink biztonságának garantálása.

(l) A szolgáltatási feltételeinket és/vagy a vonatkozó jogszabályokat sértő tevékenységek kivizsgálása, megelőzése és a kapcsolódó intézkedések végrehajtása.

(m) Jogi és hatósági kötelezettségeink teljesítése.

(n) Esetenként harmadik felekkel is megosztott, összesített statisztikák készítése értékesítésünkről, szolgáltatásainkról, ügyfeleinkről, hálózati forgalmunkról, és a tartózkodási helyek alapján kirajzolódó mintákról. Az ilyen összesített statisztikák nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek személyazonosításra lennének alkalmasak az általunk vagy bármely más személy által feltételezhetően használt eszközökkel.

(o) A hálózatunk és szolgáltatásaink ügyfelek általi használatának anonim vagy személyhez kötött vizsgálata, figyelése és elemzése az általános trendek azonosítása, az ügyfelek viselkedésének jobb megértése annak érdekében, hogy harmadik felekkel partnerkapcsolatban új szolgáltatásokat fejleszthessünk ki ügyfeleinknek, és személyre szabhassuk az Önnek kínált szolgáltatásokat.

(p) Hitelképesség-vizsgálat a távközlési szolgáltatási szerződés kötésére benyújtott igény elbírálásához.

6.4 Sok esetben olyan mértékig összesítjük és/vagy anonimizáljuk a személyes adatokat, hogy azok többé nem alkalmasak az Ön azonosítására. Az ilyen összesített és/vagy anonimizált adatokat különféle célokból kezeljük, pl. kutatási célból, ügyfeleink és szolgáltatáshasználati szokásaik megismerésére, hogy szolgáltatásaink továbbfejlesztésével jobb kiszolgálásban részesíthessük őket, vagy új szolgáltatásokat hozhassunk létre.

7. A személyes adatok megosztásának és közzétételének módja

7.1 Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a Telenor vállalatcsoporton belül, annak érdekében hogy a fenti, A személyes adatok felhasználásának célja című részben foglaltak szerinti célokból kezeljék őket. Jelen adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit mindenkor betartva, vállalatcsoportunk tagjai függetlenül (azaz adatkezelőként), vagy nevünkben is eljárva, adatfeldolgozónként kezelhetik az ilyen személyes adatokat.

7.2 Partnereket és szolgáltatókat veszünk igénybe különféle üzleti célokból, pl. szolgáltatásaink kínálásának, nyújtásának, számlázásának és továbbfejlesztésének támogatására. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a fenti célokból harmadik felekkel is meg kell osztanunk az Ön személyes adatait. Jellemzően az alábbi esetekben osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel:

(a) Külső (harmadik fél) partner, képviselő vagy szolgáltató bevonása szükséges szolgáltatásaink támogatása vagy kiterjesztése érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek.

(b) Szolgáltatókat vagy más adatfeldolgozókat veszünk igénybe abból a célból, hogy az Ön személyes adatait a mi nevünkben és utasításaink alapján feldolgozzák. Ilyen esetekben lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy nem sérül a személyes adatok védelme, és hogy azok a harmadik felek, akikkel megosztjuk az adatokat, utasításaink szerint fogják feldolgozni, és nem használják a saját céljaikra őket.

(c) Olyan harmadik felekkel osztjuk meg az adatokat, amelyek szolgáltatásaival (pl. közösségi hálózatok) Ön kívánja összekapcsolni a mi szolgáltatásainkat, és ezt olyan mértékig tesszük, amilyen mértékig a megosztás szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a kívánt szolgáltatások igénybevételét.

(d) Ön kéri, hogy osszuk meg személyes adatait harmadik féllel adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezései szerint.

(e) Ön hozzájárult személyes adatai megosztásához.

(f) Jogszabály írja elő, vagy engedélyezi számunkra személyes adatai közzétételét, például az Ön, magunk vagy valaki más sérüléssel vagy kárral szembeni védelme érdekében, vagy esetleges tartozásának rendezése céljából, vagy végzés, bírósági rendelkezés, vagy más jogi vagy hatósági előírás kötelez minket a személyes adatok közzétételére rendvédelmi szerv, bíróság vagy más állami hatóság felé.

(g) Ha úgy döntünk, hogy eladjuk, megvásároljuk, fuzionáljuk vagy más módon átszervezzük vállalatunkat, a személyes adatokat leendő vagy tényleges vásárlókkal, eladókkal vagy partnerekkel és tanácsadóikkal is megoszthatjuk.

További információ a Telenor jelenlegi adattovábbításairól

A Telenor - az Ön tájékoztatása mellett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásába történő bejelentkezést követően - erre irányuló szerződés alapján adja át a személyes adatait adatfeldolgozók részére, így például szállítási tevékenységet végző alvállalkozó részére a szolgáltatás teljesítése érdekében vagy panaszkezelési eljárás, vagy hibakezelés során a Telenorral együttműködő partnerek részére (partnerek listája).

A Szolgáltató bizonyos esetekben jogszabályi felhatalmazás alapján is továbbíthatja, illetve átadhatja az Ön személyes adatait adatkezelők, illetve adatfeldolgozók részére, így például az Eht. alapján a Szolgáltató jogosult az Ön személyes adatait továbbítani, illetve átadni a számlázást, a követelések kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végző személy(ek) részére.

Tájékoztató díjtartozások (követelések) beszedésével kapcsolatban

A Telenor a számlatartozás alapján keletkezett követelések behajtását az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti, illetve egyes követeléseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény engedményezésről szóló rendelkezései (6:193-201. §-ok) alapján követeléskezelő cégek részére átruházhatja (faktoring). Ebben az esetben az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, számlázás és díjak beszedése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljára kezelt személyes adatok a behajtással megbízottak, illetve a követeléskezelő cégek részére továbbításra, illetve átadásra kerülnek. További részletek a Követelésérvényesítési adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak.

Tájékoztató hibabejelentésekkel kapcsolatban

A Telenor a Magyar Telekom Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint adatkezelő részére, a közöttük fennálló, a 800 MHz-es 4G mobilhálózattal kapcsolatos együttműködési megállapodás keretében – részben jogi kötelezettség teljesítése (Eht. 141. §), részben jogos érdek, illetve szerződés végrehajtása alapján (Infotv. 6. §) – e hálózat útján nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségével kapcsolatos hibabejelentések, illetve panaszok kezelésében történő együttműködés céljára, személyes adatokat továbbít, különösen a hiba elhárítása, a bejelentés kezelése, valamint az Előfizető tájékoztatása céljából, a hibabehatároló eljárás eredményéről és a hibaelhárítás, illetve a bejelentés kezelése érdekében tett intézkedésekről. Továbbított személyes adatok felsorolása az Adatkezelési tájékoztatóban található.

A Szolgáltató csak kivételes esetben, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül tevékenységet folytató személy részére. További részletekért kattintson ide.

7.3 Egyes országokban, ahol távközlési szolgáltatásokat nyújtunk, kötelesek vagyunk megadni olyan adatokat, mint pl. az Ön neve, születési dátuma, címe vagy telefonszáma a tudakozó szolgálatoknak, hacsak Ön nem nyilatkozott úgy, hogy nem járul hozzá az ilyen adatközléshez.

7.4 Személyes adatok megosztásakor lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatok címzettje védje a személyes adatokat, gondoskodjon azok biztonságáról, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje vagy dolgozza fel őket. E lépések részeként megfelelő szerződéseket köthetünk harmadik felekkel.

7.5 Nem értékesítjük az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat harmadik fél részére az Ön hozzájárulása nélkül.

8. A személyes adatok üzletszerzési célú felhasználásának módja

8.1 Szeretnénk, ha nagyobb értékhez jutna azáltal, hogy a Telenor ügyfele, és személyre szabottabb tájékoztatást kapna termékeinkről és szolgáltatásainkról. Engedélyével azt is lehetővé tesszük, hogy kiválasztott harmadik felek felhasználják személyes adatait a preferenciáinak és érdeklődésének megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketingkommunikációs anyagok küldésére. A döntés az Öné, és szabályozhatja, hogyan használjuk fel személyes adatait üzletszerzési, ajánlatadási célokra. Ez azt jelenti, hogy hozzájárulását kérjük azelőtt, hogy személyes adatait üzletszerzési, ajánlatadási célokra használnánk, ha ezt számunkra jogszabály írja elő, és azt is biztosítjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az üzletszerzési, ajánlatadási célú adatkezelés kapcsán adott hozzájárulása bármikor díjmentesen visszavonható, módosítható. Ilyen kéréssel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy írjon az adatvedelem@telenor.hu e-mail címre.

A Telenor üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az Ajánlatadási adatkezelési tájékoztató című dokumentum további részletes tájékoztatást tartalmaz.

8.2 Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulása visszavonása, azaz leiratkozás esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek marketingkommunikációs anyagokat, de továbbra is tájékoztatni fogjuk az Önnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az a tájékoztatás ugyanis, amelynek közlése az Érintett érdekében szükséges, így például szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos hasznos vagy technikai jellegű információ, karbantartási üzenet, biztonsági figyelmeztetés, vagy a más, meglévő előfizetéssel összefüggő egyéb információ (pl. új fizetési konstrukció, sávszélesség-bővítés stb.), illetve amely közlés az előfizetői jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaz, nem minősül marketingkommunikációs üzenetnek.

9. A cookie-k és hasonló technológiák használatának módja

9.1 Az adatokat cookie-k, webes irányjelzők (más néven tiszta/clear gifek vagy pixel tagek) és hasonló technológiák segítségével automatikusan gyűjtjük.

Cookie-k

9.2 A cookie olyan kis adatmennyiséget tartalmazó szövegfájl, amit a webhely küld a böngészőnek, majd a számítógép anonim címkeként tárol. Ez a címke a számítógép azonosítására alkalmas, de az Ön személyes azonosítására nem.

9.3 A webhelyeink cookie-kat használnak a webhely-használati élmény javítására, a használati mintákkal és az érdeklődéssel kapcsolatos adatok gyűjtésére annak érdekében, hogy az érdeklődési körének megfelelő online hirdetéseket jeleníthessük meg az Ön számára, ha később visszatér a webhelyre. Beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a cookie fogadása előtt tájékoztassa Önt, és lehetőséget biztosítson annak eldöntésére, hogy elfogadja-e a cookie használatát. A böngészőben a cookie-k kikapcsolását is beállíthatja. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy egyes webhelyeink nem működnek megfelelően. Analitikai és hirdetési célra is használunk cookie-kat és hasonló technológiákat.

9.4 A cookie-k legtöbb típusánál - a hirdetésre használt cookie-kat is beleértve - Önnek jogában áll azt mondani, hogy nem kívánja használni őket webhelyeink felkeresésekor. Ha megtiltja az általunk hirdetési célokra használt cookie-k alkalmazását, nem fogjuk használni őket, de felhívjuk figyelmét, hogy ez nem jelenti azt, hogy ebben az esetben nem fog látni hirdetéseket a webhelyeinken, csupán azt, hogy nem fogjuk az érdeklődési köréhez igazítani őket.

9.5 További tájékoztatásért a cookie-k használatáról és alkalmazásuk letiltásának módjáról olvassa el angol nyelvű Cookie használati nyilatkozatunkat, valamint nézze meg a Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek oldalunkat. További tudnivalók a cookie-król: www.aboutcookies.org.

Pixel tagek

9.6 A pixel tag (más néven tiszta/clear gif vagy webes irányjelző) a webhely egyes oldalain elhelyezhető láthatatlan címke. Amikor Ön ilyen oldalakra lép, a pixel tagek általános értesítést generálnak az oldal felkereséséről. Általában a cookie-kkal együtt működnek, és rögzítik, ha egy számítógép felkeres egy oldalt. A cookie-k kikapcsolása esetén a pixel tag mindössze egy anonim webhely-látogatást észlel.

9.7 Az „intelligens képpont” olyan apró grafikus fájl, amely e-mailbe ágyazott egyéni azonosítót tartalmaz. Intelligens képpontokat e-mail kampányokban vagy hírlevelekben használhatunk. Segítségükkel követni tudjuk, hogy sikeresen megnyitották-e az e-mailt, és rögzíteni tudunk bizonyos adatokat a címzett(ek) tevékenységére vonatkozóan. Azok a felhasználók, akik az e-mail kliens szoftverének beállításakor elutasították a kapott e-mailekben szereplő képek automatikus letöltését, csak akkor kapják meg az intelligens képpontot, ha az e-mailben aktívan a képek letöltését választják (sok e-mail kliensprogram alapértelmezetten az automatikus képletöltés elutasításra van beállítva).

10. A személyes adatok megőrzésének időtartama

10.1 A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg szükség van rájuk abból a célból, ami miatt gyűjtjük és kezeljük őket, kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb adatmegőrzési időt írnak elő. Az előfizetői adatokkal kapcsolatos megőrzési határidőkről az Adatkezelési tájékoztatóban találhat további információt.

10.2 Amennyiben nem előfizetőként veszi igénybe szolgáltatásinkat, a Telenor honlapját böngészi, látogatja vagy a Telenor honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy a személyes adatainak megőrzésének határidejére vonatkozóan részletes tájékoztatást a Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek című dokumentumban talál a jelen nyilatkozatban foglalt információk mellett.

11. A személyes adatok védelme

11.1 Csoportunk vállalatainál adatvédelmi felelősök hálózata működik. Ők gondoskodnak róla, ahogy a személyes adatok kezelése mindig a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történjen.

11.2 Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk a személyes adatok illetéktelen hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, közzététel, másolás, módosítás vagy megsemmisítés elleni védelmére. Biztonsági szakértőink csapata rendszeresen felülvizsgálja ezeket a biztonsági intézkedéseket.

11.3 Amikor szolgáltatókat vagy más adatfeldolgozókat veszünk igénybe a személyes adatok nevünkben történő feldolgozására, megköveteljük tőlük utasításaink betartását, és megfelelő biztonsági intézkedések megtételét a nevünkben feldolgozott személyes adatok védelmére.

11.4 Amikor Ön telefonszámával, vagy felhasználónévvel és jelszóval jelentkezik be fiókjába szolgáltatásaink igénybevétele céljából, minden adatot a kommunikáció biztonságának támogatására fejlesztett titkosítási protokollok szerint titkosítunk, pl. Transport Layer Security (TLS) és Secure Socket Layer (SSL) titkosítás alkalmazásával. Ilyen titkosítási protokollokat használunk webhelyeink minden olyan oldalán, ahol személyes adatok gyűjtése történik. Ha ilyen weboldalakról szeretne vásárolni, TLS-t vagy SSL-t támogató böngészőt kell használnia: pl. az Internet Explorert, a Safarit, a Firefoxot vagy a Chrome-ot. Ezzel gondoskodunk személyes adatai titkos és védett továbbításáról az interneten.

11.5 Ha felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik szolgáltatásaink eléréséhez, Ön felel ezek titkosságának és biztonságának megőrzéséért. Amikor be van jelentkezve a fiókjába, de már egy ideje nem mutat aktivitást, automatikusan kijelentkeztetjük a fiókból az adatok megóvása és a fiók illetéktelen hozzáférés elleni védelme érdekében.

12. Adattovábbítás

12.1 Vállalatunk nemzetközi távközlési hálózattal rendelkezik, márkánk a világ 13 országában van jelen. Ezen kívül maga az internet is igazi globális környezet. Más országokban is igénybe veszünk partnereket és szolgáltatókat, és előfordulhat, hogy az általunk és/vagy a partnereink és szolgáltatóink által bizonyos (pl. digitális) szolgáltatások nyújtására használt műszaki infrastruktúra (pl. szerverek) nem ugyanabban az országban található, mint ahol a szolgáltatást Ön rendszerint igénybe veszi.

12.2 Ez azt jelenti, hogy esetenként személyes adatokat továbbítunk annak az országnak a határain kívülre, ahol Ön a szolgáltatásainkat rendszerint igénybe veszi, és az Európai Gazdasági Térségen kívülre annak érdekében, hogy központi helyen kezeljük őket. Elképzelhető, hogy ezek az országok nem nyújtanak olyan szintű védelmet, mint az az ország, ahol a szolgáltatásainkat Ön rendszerint igénybe veszi, ezért amikor nemzetközileg kezelünk személyes adatokat, megfelelő lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak kielégítő védelmére. E lépések közé tartozik jellemzően a címzettek adatbiztonsági ellenőrzése és a velük való szerződéskötés.

13. Az Ön jogai

13.1 Az Önről általunk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban Ön bizonyos jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik. E jogok, valamint jogorvoslati lehetőségek részletes leírása Jogok, jogorvoslati lehetőségek részletes leírása bekezdésben olvasható. Intézkedéseket foganatosítottunk és folyamatokat vezettünk be annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek jogai gyakorlását, és teljesíteni tudjuk az Önről tárolt személyes adatokra vonatkozó kéréseit.

Jogok, jogorvoslati lehetőségek részletes leírása

1. Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai:

 • kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 • helyesbítését kérje;
 • törlését vagy zárolását kérje.

a) Bármikor kérheti, hogy adjunk tájékoztatást az általunk folytatott adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről.

b) Kérheti továbbá személyes adatai helyesbítését, ha a kezelt adatok nem felelnek meg a valóságnak.

c) Az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az ügyfél az adatok törlését kéri;
 • az ügyfél személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés iránti kérelme kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Telenor az Ön személyes adatainak kezelésére a törlési kérelmének beérkezését követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az Ön adatainak kezelése a Telenor mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Törlés helyett kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését véglegesen vagy határozott időre korlátozzák.

Kérelmét elküldheti e-mailben az adatvedelem@telenor.hu címre, vagy faxon: +3614646111, illetve postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjesztheti azt telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán is. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása a leiratkozas@telenor.hu e-mail címre is elküldhető.

Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően kérelmének a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban eleget teszünk. Az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy jogosultak vagyunk költségtérítést kérni (5000,-Ft/hangfelvétel, 15,-Ft/lap). Az Ön által már megfizetett költségtérítés összegét a Telenor az Ön részére visszatéríti, amennyiben pl. az Ön személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.

Amennyiben kérelmét nem találjuk megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadjuk, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, a jogorvoslati lehetőségekkel együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük Önnel.

2. Tiltakozáshoz való jog

Az Infotv. 21. § (1) alapján joga van tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen ajánlatadás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Telenor a tiltakozást az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről írásban tájékoztatja. Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a fenti 1) pont szerinti tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, és Ön ennek ténybeli és jogi indokaival nem ért egyet, úgy az elutasítással szemben az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +3613911400, fax: +3613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) bejelentést tenni vagy bírósághoz fordulni. Amennyiben a fenti 2) pont szerint meghozott tiltakozással kapcsolatos döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a Telenor a 15 napos határidőn belül nem dönt, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az előbbi esetekben - választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz (törvényszékhez) is fordulhat, de a pert a Telenor székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

13.2 Lehetővé tesszük, hogy hozzáférjen azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a vonatkozó jogszabályok előírásai miatt tárolunk Önről. Azokban az országokban, ahol nincs ilyen követelmény, de ez műszakilag lehetséges, elvárható és arányos hozzáférést biztosítunk az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz. Ha az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz úgy kíván hozzáférni, hogy másolatot kér róluk, vegye fel velünk a kapcsolatot. Mielőtt reagálni tudnánk kérésére, előfordulhat, hogy megkérjük személyazonossága igazolására, vagy a kérés részletesebb ismertetésére. Megfelelő időn belül, mindenkor a vonatkozó jogszabályok által előírt határidőn belül reagálunk a megkeresésére.

Tájékoztatás kérhető az adatvedelem@telenor.hu címre, vagy faxon: +3614646111, illetve postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre küldött kérelemmel, valamint kérését előterjesztheti telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán is.

13.3 Az Ön által részünkre átadott személyes adatok többségét online fiókján keresztül is bármikor elérheti, ahonnan lemásolhatja, és pontatlanság esetén helyesbítheti, módosíthatja vagy törölheti őket. Fiókját teljesen le is zárhatja.

13.4 Mindent tőlünk telhetőt megteszünk az Önről tárolt személyes adatok helyességnek, teljességének és pontosságának biztosítása érdekében. Az Ön felelőssége azonban, hogy valódi, pontos és teljes adatokat bocsásson rendelkezésünkre, és naprakészen tartsa azokat.

Adatmódosítás, helyesbítés kérhető az adatvedelem@telenor.hu címre, vagy faxon: +3614646111, illetve postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre küldött kérelemmel, valamint kérését előterjesztheti telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán is.

14. Gyermekekkel kapcsolatos adatok

14.1 Általános szabályként szolgáltatásainkat nem szánjuk 14 évnél fiatalabb gyermekeknek, és szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat erről a korcsoportról. Ha tudomásunkra jut, hogy 14 évesnél fiatalabb gyerekekről gyűjtöttünk olyan adatokat, amelyeket nem kellett volna, lépéseket teszünk az adatok mielőbbi törlésére, hacsak megőrzésüket jogszabály nem írja elő.

14.2 Egyes szolgáltatásokat azonban 14 évesnél fiatalabb gyerekek is igénybe vehetnek. Ezekben a szolgáltatásokban és használati feltételeikben pontos tájékoztatást adunk a releváns adatok védelmének módjáról, és gondoskodunk arról, hogy minden ilyen szolgáltatás megfeleljen irányelveinknek.

15. Más webhelyekre és szolgáltatásokra mutató hivatkozások

15.1 Webhelyeink tartalmazhatnak harmadik felek webhelyire mutató hivatkozásokat, és egyes digitális szolgáltatásaink is hozzáférést nyújthatnak harmadik felek szolgáltatásaihoz (pl. közösségi hálózatokhoz).

15.2 Nem szabályozzuk, hogy harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai hogyan kezelik a személyes adatokat. Nem vizsgáljuk meg harmadik felek webhelyeit és szolgáltatásait, és nem vállalunk felelősséget harmadik felek ilyen webhelyeiért és szolgáltatásaiért, vagy adatvédelmi gyakorlatukért. Kérjük, olvassa el a webhelyünkről és szolgáltatásainkból elért, harmadik felekhez tartozó webhelyek vagy szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát.

16. Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

16.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2015. január 4. Időről időre frissíthetjük jelen adatvédelmi nyilatkozatot, amikor is 30 napon keresztül jól látható értesítést teszünk közzé erről webhelyünk adatvédelmi aloldalán. Ha ezen időszak után is tovább folytatja szolgáltatásaink használatát, ezzel folytatólagosan elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

16.2 Ha szükségesnek ítéljük, vagy jelentős változtatást hajtunk végre az adatvédelmi nyilatkozatban, úgy e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatást küldünk Önnek adatvédelmi nyilatkozatunk módosításáról.

16.3 Ha jelentős változtatást hajtunk végre a jelen adatvédelmi nyilatkozaton, és ez olyan személyes adatot érint, amelynek kezeléséhez Ön adott hozzájárulást számunkra, és Ön azt nem kívánja elfogadni, úgy 30 napja van a módosított adatvédelmi nyilatkozattal érintett szolgáltatás (pl.: Hírlevél) díj nélküli lemondására (emellett szükség van az adatkezeléshez adott a hozzájárulása visszavonására is). Ha e szándékát nem jelzi az értesítésétől számított 30 napon belül, és tovább folytatja az érintett szolgáltatásaink használatát, ezzel elfogadja a módosítást. Ezt abban az e-mailben vagy SMS-ben is közölni fogjuk, amelyben a jelentős változtatásokról tájékoztatjuk.

17. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések

17.1 Ha kérdése, aggálya vagy panasza van jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy adatai kezelésével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az adatvedelem@telenor.hu e-mail címen, vagy hagyományos levélben a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címen.

Adatfeldolgozó partnereink

A Szolgáltató az előfizetői szerződésekkel kapcsolatos logisztikai tevékenységek (elsősorban áruk raktározása, szállítása, irattárazás) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Masped Logisztika Logisztikai és Vámügynökségi Kft. (Cg: 01-09-866456, 1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21.);
 • Magyar Posta Zrt. (Cg: 01-10-042463, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.);
 • Docu Depo Kft. (Cg: 01-09-917221, 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.);
 • Iron Mountain Magyarország Kft. (Cg: 01-09-364901, 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-54491/2012


A Szolgáltató az előfizetői szerződésekkel kapcsolatos hibabejelentések kezelésére az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Telenor Common Operation Zrt. (Cg: 13-10-041370, 2045 Törökbálint, Pannon út 1.);
 • "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. (Cg: 01-10-042190, 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33.,);
 • NAVIGATOR INFORMATIKA Zrt. (Cg: 01-10-044621, 1097 Budapest, Illatos út 38.);
 • LRAM Kft. (Cg: 08-09-011861, 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.);
 • ARTIKEL-Com Kft. (Cg: 01-09-888470, 1212 Budapest, Határ u 16.);
 • MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft. (Cg: 24753032-2-41, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-76193/2014


A Szolgáltató a számlák nyomtatásával és postázásával kapcsolatos tevékenységek ellátására az EPDB Nyomtatási Központ Zrt.-t (Cg: 01-10-048079, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-53811/2012


A Szolgáltató a követelések kezelésére részben vagy egészben az alábbi megbízottakat, mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Creditexpress Magyarország Kft. (Cg: 01-09-677951, 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.);
 • Ecovis Holding Kft. (Cg: 01-09-874037, 1036 Budapest, Bécsi út 52.);
 • Vitári Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 448, 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.);
 • E.R.T. Hungary Kft. (Cg. 01-09-888186, 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.);
 • Consequence Europe Magyarország Kft. (Cg. 01-09-721680, székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 11.);
 • SOLVENTIS Követeléskezelő Kft. (Cg. 07-09-019231, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Milleniumi utca 11.).

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-40839/2012


A Szolgáltató egyes követeléseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény engedményezésről szóló rendelkezései alapján az Intrum Justitia Zrt. (Cg: 01-10-044857, 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.) követeléskezelő cég részére értékesíti.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-40839/2012


A Szolgáltatóval kötött adatfeldolgozási megállapodás szerinti, IT rendszer üzemeltetést biztosító adatfeldolgozók a következőek:

Telenor Common Operation Zrt.

Székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
cégjegyzékszám: Cg.13-10-041370

Az adatfeldolgozásban a Telenor Common Operation Zrt. szerbiai és montenegrói fióktelepe is részt vesz. 

A szerbiai fióktelep neve, címe, regisztrációs száma:
Telenor Common Operation Ogranak Beograd
Fióktelep címe: Omladinskih brigade 90, 11070 Belgrade
regisztrációs szám: 29505365

A montenegrói fióktelep neve, címe, regisztrációs száma:
Telenor Common Operation Zrt., Dio stranog drustva Podgorica
Fióktelep címe: Rimski trg 4, 81000 Podgorica
regisztrációs szám: 02952165

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-53812/2012 

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.