Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek

1. HATÁLYA

1.1 A Szolgáltató

Az internetes oldalak (továbbiakban: "Honlap") tulajdonosa és üzemeltetője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Telenor").

1.2 A Felhasználó

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Szolgáltató előfizetői (továbbiakban: "Előfizető") (felhasználó, böngésző, Előfizető együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat.

A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A Honlap

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által, illetve a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Szolgáltató azonban a Honlap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Honlapra, azaz a Szolgáltató oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.

Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré.

Tilos a Szolgáltatóval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.

A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Szolgáltató termékeiről vagy szolgáltatásairól. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Szolgáltató Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Szolgáltatónak a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen, és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerüljenek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) a Szolgáltató Honlapján az adott esetben alkalmazandó felhasználási feltételek szerint. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet Szolgáltató számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye, , illetőleg amely a Tartalom, illetve az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciók és szolgáltatások technikai vagy adatátviteli okokból való, Szolgáltatónak nem felróható időszakos vagy végleges elérhetetlenségéből adódik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon elhelyezett Tartalmat, illetőleg az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciókat és szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztassa, módosítsa, továbbfejlessze, azokat teljesen vagy részben törölje, avagy elérhetetlenné tegye; amelyből fakadó esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);

nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1 Általános rendelkezések

A Szolgáltató a Honlap működtetése, illetve a Honlapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv."), és a vonatkozó egyéb elektronikus hírközlési vagy adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásaira. A Szolgáltató betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

6.1.1 Felhasználó tájékoztatása

A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Honlap, illetve a Honlapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

A Szolgáltatótól elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő Előfizetők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú melléklete („Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Telenor Magyarország Zrt.-nél [Adatkezelési tájékoztató] tartalmazza a szükséges tájékoztatást. A Szolgáltató üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatosan az Ajánlatadási adatkezelési tájékoztató ad részletes iránymutatást.

6.1.2 Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó egyes személyes adatainak a kezelésére a Szolgáltató jogszabály által adott felhatalmazás vagy a Felhasználó előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján vagy jogszabály által meghatározott más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése; Infotv. 6. §, illetve 95/46/EK irányelv 7. cikk c) és f) pontok) mellett jogosult.

Amennyiben a Honlap, vagy bármely aloldalának látogatása, vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével és a regisztráció jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a vonatkozó mindenkori szolgáltatás-nyújtási feltételeket és egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltatási Feltételek 6. pontjában ismertetett feltételek mellett kezelje. Ez vonatkozik e-mail hírlevelére való feliratkozásra is (lásd lenti 6.2.6 pont).

6.1.3 Adatbiztonság

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát. A Szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok esetleges megsértése esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti értesítési kötelezettségeinek, valamint a jogsértés megszüntetésére vonatkozó eljárási kötelezettségének haladaléktalanul eleget tesz. 

A Szolgáltató egyes esetekben a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében Secure Sockets Layer (SSL) titkosítási technológiát alkalmazhat, így különösen a vásárlás vagy ügyfélszolgálati adatok összegyűjtésekor és adatátvitelekor. Az SSL-titkosítás célja, hogy az adat kizárólag a Szolgáltató és az adott Felhasználó számára legyen hozzáférhető. A titkosítási módszer működését jelzi, ha a Felhasználó által használt böngésző ablak állapotsorában vagy címsorában egy nem törött kulcs vagy egy zárt lakat (böngésző típusától függően) ábrája látható.

Amennyiben regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele történik a Honlapon, és a Felhasználó személye az Előfizető személyétől eltér, úgy az Előfizető felelőssége annak biztosítása, hogy a mindenkori felhasználótól beszerezze az előfizetéssel kapcsolatos adatok Szolgáltató általi kezelésre vonatkozó hozzájárulását. A Felhasználó köteles az általa megadott egyedi azonosítót és jelszót bizalmasan kezelni. Kiemelten javasolt, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg a jelszavát és azt harmadik személynek ne adja ki, illetve ne tárolja harmadik személyek által hozzáférhető helyen. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően, a Szolgáltatónak fel nem róhatóan a Felhasználó bármely személyes adata arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, úgy az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a jogosulatlan adatkezelést a lehetséges eszközeivel megszüntesse, illetve ezt elősegítse.
Facebook/Google azonosító használatával történő bejelentkezéskor a MyTelenor felület addig hozzáférhető, ameddig a felhasználó a közösségi média felületen is be van jelentkezve, így mindkét felületről történő kijelentkezés szükséges az ügyintézés befejezéséhez. A Facebook/Google-n történő bejelentkezéssel a MyTelenor is automatikusan elérhetővé válik. A felhasználó felelőssége a megfelelő kijelentkezési lépések elvégzése.

6.1.4 Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a lenti 6.2-6.3 pontban meghatározott ideig kezeli.

6.1.5 Adatátadás adatfeldolgozók részére

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók egyes személyes adatait (például: számlaküldési, postázási, kiszállítási cím, kapcsolattartási adatok, pl. telefonszám, e-mail cím) a szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevételének biztosítása céljából harmadik személy adatfeldolgozók, így többek között a szállítási tevékenységet végző alvállalkozó (Magyar Posta Logisztika (MPL); Telemax GSM Szerviz Kft. - 1145 Budapest, Szugló u. 47.) részére átadni.  

6.1.6 A Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai:

a) kezeléséről tájékoztatást kérjen; 
b) helyesbítését kérje; 
c) törlését vagy zárolását kérje. 

a) A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről.

b) A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

c) Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • a Felhasználó az adatok törlését kéri, és jogszabály nem hatalmazza fel a Szolgáltatót a szóban forgó adat kezelésére;
 • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által lehetővé tett adatkezeléssel érintett adatok körét. Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

A Felhasználó a kérelmét elküldheti e-mailben az adatvedelem@telenor.hu, faxon: +3614646111, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjesztheti kérelmét telefonon, az 1220-as telefonszámon is. Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Felhasználó kérelmének a Szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban eleget tesz. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szolgáltató jogosult költségtérítést kérni (5000 Ft/hangfelvétel, 15 Ft/lap). A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Szolgáltató a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Felhasználóval. Ekkor a Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.

Az Infotv. 21. § (1) alapján a Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozást a Felhasználó kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználó írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.2 A Szolgáltató Honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

6.2.1 MyTelenor és Netshop szolgáltatások elérése regisztrációval
Regisztráció során kért és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 

Üzleti előfizetők esetén:

 • mobiltelefonszám vagy Telenor azonosító
 • kártyaszintű vagy ügyfélszintű jelszó
 • felhasználónév*
 • jelszó*
 • e-mail cím*

Lakossági előfizetők esetén:

 • mobiltelefonszám vagy Telenor azonosító
 • kártyaszintű vagy ügyfélszintű jelszó
 • név*
 • e-mail cím* (felhasználónév)
 • jelszó*
 • Facebook/ Google azonosító

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező (akár rendelkezik a Felhasználó telenoros hívószámmal, akár nem).

A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenorhoz, illetve a Netshophoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

b) Regisztráció után megadandó és a Felhasználók hozzájárulása alapján kezelt adatok:

ba) Magánszemélyek esetén:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési idő
 • születési hely
 • anyja leánykori neve
 • személyi igazolvány száma*
 • vezetői engedély száma*
 • útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • állandó lakcím, külföldi személye esetén tartózkodási hely
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

bb) Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

 • cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve
 • cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma
 • szükség esetén bankszámlaszám
 • székhely
 • átvevő vezetékneve
 • átvevő keresztneve
 • átvevő személyi igazolvány száma*
 • átvevő vezetői engedély száma*
 • átvevő útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • átvevő lakcíme, külföldi személye esetén tartózkodási helye
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

A ba)-bb) pontokban foglalt adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenor-hoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben az átvevő a Felhasználótól eltérő személy, akkor a Felhasználó kötelezettsége e személy hozzájárulását beszerezni a személyes adatai Szolgáltató által történő kezeléséhez.

6.2.2 MyTelenor és NetShop szolgáltatások elérése regisztráció nélkül

a) Az egyszeri belépéshez kért és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám
 • a Szolgáltató által az érintett mobiltelefonszámra SMS-ben megküldött egyszer használatos jelszó.

A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenor, illetve a NetShop szolgáltatásból a Felhasználó kilép vagy a böngésző ablakot bezárja.

b) A belépés után megadandó és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

ba) Magánszemélyek esetén:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • születési idő
 • születési hely
 • anyja leánykori neve
 • személyi igazolvány száma*
 • vezetői engedély száma*
 • útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • állandó lakcím, külföldi személye esetén tartózkodási hely
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

bb) Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

 • cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve
 • cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma
 • szükség esetén bankszámlaszám
 • székhely
 • átvevő vezetékneve
 • átvevő keresztneve
 • átvevő személyi igazolvány száma*
 • átvevő vezetői engedély száma*
 • átvevő útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • átvevő lakcíme, külföldi személye esetén tartózkodási helye
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

A ba)-bb) pontokban foglalt adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

A fenti adatokat a Szolgáltató a MyTelenor, illetve NetShop szolgáltatásban indított tranzakció befejezését követően 3 évig kezeli a megrendelésből adódó viták rendezése, illetve 8 évig a számviteli szabályok érvényre juttatása céljából. Amennyiben az átvevő a Felhasználótól eltérő személy, akkor a Felhasználó kötelezettsége e személy hozzájárulását beszerezni a személyes adatai Szolgáltató által történő kezeléséhez.

6.2.3 E-mail Stúdió szolgáltatás
a) A regisztráció során kért és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám*
 • Telenor azonosító
 • jelszó
 • felhasználói név*
 • on-line jelszó*
 • online jelszó*
 • e-mail cím*

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

A fenti adatok kezelésének célja: a Felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során, a szolgáltatás nyújtása.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg az E-mail Stúdió szolgáltatáshoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

b) Regisztráció után megadható és a Szolgáltató által a Felhasználók hozzájárulása alapján kezelt adatok:

a - Felhasználó neve
b - Felhasználó neme
c- Felhasználó születési éve
d - Felhasználó lakóhelyének településneve
e - Felhasználó lakóhelyének megyéje
f - Felhasználó legmagasabb iskolai végzettsége
g - Felhasználó családi állapota
h - Felhasználó érdeklődési területe

Az (a) pontban meghatározott adat (Felhasználó neve) kezelésének célja: a Felhasználó azonosítása a szolgáltatás nyújtása során, a szolgáltatás nyújtása.

A (b)-(h) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja: a szolgáltatás fejlesztése.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg az E-mail Stúdió szolgáltatáshoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, vagy amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

c) A szolgáltatás használata során rögzített és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 • a Címtárban tárolt nevek és telefonszámok adatai, email címek,
 • a Naptárban tárolt naptári bejegyzések adatai,
 • a Mappákban lévő email üzenetek adatai.

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtása.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg az E-mail Stúdió szolgáltatáshoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

6.2.4 SMS Stúdió,MyGo, MobiTrend és Mobitrend Max szolgáltatások

a) A regisztráció során kért és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám*
 • jelszó*

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

A fenti adatok kezelésének célja: a Felhasználók azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során, a szolgáltatás nyújtása.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg az egyes szolgáltatásokhoz az Előfizető, illetve a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

b) A szolgáltatás használata során rögzített és a Szolgáltató által az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdései által adott felhatalmazás alapján kezelt adatok:

 • Csoportos SMS esetén az eltárolt nevek és csoportok adatai, telefonszámok és az SMS szövegek adatai.
 • MyGo esetén a könyvjelzőként tárolt wap oldalak neve és URL elérési címe.

A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás nyújtása.

A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg az Előfizetői, illetve a Felhasználó az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

6.2.5 Pályázói felület és alkalmazás (álláshirdetésre jelentkezés)

Amennyiben a Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi az általa meghirdetett álláshelyekre történő online jelentkezést, úgy a regisztráció során kért és a Szolgáltató által a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

 • pályázó neve, születési neve, születési ideje, helye;
 • pályázó lakóhelye, tartózkodási helye;
 • pályázó telefonszáma/telefonszámai;
 • pályázó email címe;
 • előző munkáltatók nevei, címei;
 • előző munkaviszonyok kezdete, vége;
 • korábbi beosztások, munkakörök leírásai;
 • végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;
 • tanulmányok kezdete és vége;
 • a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének ideje;
 • idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje;
 • további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje.
 • egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levél)

A fenti adatok kezelésének a célja: a Felhasználó pályázatának elbírálása, a karrier-szolgáltatás nyújtása.

A fenti adatokat Szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó a pályázói felületen regisztrációval rendelkezik, de maximum két évig.

A Szolgáltató a jelen pontban megadott adatok kezelésére a Centrál Médiacsoport Zrt. (Cg. 01-10-048280, 1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (Profession.hu), mint adatfeldolgozó "Terminál" szolgáltatását veszi igénybe.

A Szolgáltató a munkaerő-kiválasztási folyamat során a PannonJob Kft. (Cg. 07-09-002337, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.), mint adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. 

A Szolgáltató álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó  az adatkezelési tájékoztató állásjelentkezők részére elnevezésű dokumentumban ad részletes iránymutatást.

6.2.6 Hírlevél 

A hírlevélre való feliratkozás során kért és a Szolgáltató által a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

 • e-mail cím;
 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • telefonszám;
 • jelenlegi szolgáltató;
 • jelenlegi hűségidő lejárta (ha van);
 • jelenlegi előfizetés típusa (számlás / kártyás).

Az e-mail cím megadása minden esetben szükséges a hírlevélhez történő feliratkozáshoz. Az egyéb adatok megadása nem kötelező, ezek nélkül is lehetséges a hírlevélre feliratkozás. Amennyiben a Felhasználó egyéb adatokat is megad, akkor ezek alapján a Szolgáltató személyre szabott híreket, ajánlatokat és egyéb tartalmakat is küldhet, amelyhez a Felhasználó adatai megadásával szintén hozzájárul.

Feliratkozás esetében a Szolgáltató bizonyos időközönként hírleveket küld a Felhasználónak, minden esetben kizárólag olyan módon, ahogy azt engedélyezte. A Szolgáltató más harmadik személyek megbízásából is küldhet hírleveleket, de ebben az esetben a személyes adatok nem kerülnek átadásra.

A fenti adatok kezelésének a célja: szolgáltatások, termékek hirdetése, aktuális információk nyújtása a Szolgáltatóról és tevékenységéről.

A fenti adatokat Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azaz leiratkozásig. A leiratkozás – hasonlóképpen a feliratkozáshoz – önkéntes és bármikor megtehető.

6.3 Honlap használatával kapcsolatos rendelkezések

6.3.1 Sütik (cookie-k) általi adatkezelés

A Felhasználó által adott adatkezelési hozzájárulás esetén a Szolgáltató a Honlap használatakor, illetve a 6.2.1-6.2.4 pontokban hivatkozott szolgáltatások igénybevételekor egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók elektronikus hírközlő végberendezésén, illetve számítógépén. A Szolgáltató a sütik (cookie-k) (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) elhelyezése által a Felhasználóknak a Honlap használatával, igénybevételével kapcsolatos adatait kezeli, beleértve a 6.2.1-6.2.4 pontokban hivatkozott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat is.

A sütik (cookie-k) lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik (cookie-k). Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, például a Felhasználók azonosítása abból a célból, hogy a Felhasználók számára kedvezőbb Tartalmat, ajánlatot lehessen kialakítani, valamint hogy a Felhasználók érdeklődésének megfelelően kerülhessen sor a Honlap, vagy az egyes szolgáltatások továbbfejlesztésére, illetve hogy a Felhasználó a Szolgáltató Honlapjára történő, azonosítást követő bejelentkezése után minden további, belépéshez kötött Szolgáltatást igénybe vehessen. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Szolgáltató a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja, különösen a 6.2.1-6.2.4 pontokban hivatkozott szolgáltatásokat. A süti (cookie) engedélyezésével és tiltásával kapcsolatban a Szolgáltató Holnapjának Adatvédelem aloldalán található bővebb tájékoztatás.

Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

6.3.2 Összesített, anonimizált adatok kezelése

A Szolgáltató szerverei a Honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Szolgáltató jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Survey Monkey, Google Search Google Tag Manager, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

7. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Szolgáltatási Feltételeket módosítani,amely esetben a megváltozott feltételekről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek és a Honlapon való böngészés és a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele a továbbiakban a módosított Szolgáltatási Feltételek szerint történhet.

8. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Amennyiben valamely Honlap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is. A Felhasználó köteles:

a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;

b) a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani;

c) amennyiben Facebook / Google azonosítóval történik a belépés, a MyTelenor az adott közösségi média adatait használva azonosítja a felhasználót.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.

9. HONLAPRÓL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9.1 Pályázói felület és alkalmazás
A Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosíthat arra, hogy az általa meghirdetett állásajánlatokra az érdeklődők benyújtsák pályázati anyagukat.

A pályázat benyújtásának feltétele az előzetes regisztráció (8. pont), és a regisztrációhoz szükséges adatok megadása (6.2.5 pont). Állásajánlatok

9.2 Netshop
Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy Előfizetői, illetve más Felhasználók [előzetes regisztrációt követően (8. pont) és a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával (6.2.1 pont), vagy regisztráció nélkül (6.2.2.), de az Előfizető azonosítása mellett] a Netshop szolgáltatás segítségével új előfizetéseket, akciós és listaáras termékeket és más szolgáltatásokat vásároljanak, illetve igénybe vegyék a Telenor Bónusz Programot.

A Szolgáltató a NetShop szolgáltatás keretében megrendelt termékeket Futárszolgálattal házhoz szállítja , amelynek feltételeit az Online megrendelés feltételei oldala tartalmazza.

9.3 MyTelenor 
Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a Előfizetői – előzetes regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.1 pont) követően, valamint regisztráció nélkül (6.2.2 pont), de az Előfizető azonosítása mellett - a MyTelenor szolgáltatás segítségével olyan műveleteket hajtsanak végre az előfizetésükre vonatkozóan, amelyek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül is elvégezhetőek (tarifacsomag váltás, szolgáltatás megrendelés, lemondás, számlaküldési cím módosítás, stb.). Előfizető az általa feljogosított Felhasználó számára jogosultsági szintekhez hozzáférést biztosíthat az alábbiak szerint:

 • hívószám szintű hozzáférés: a Felhasználó az általa használt hívószám vonatkozásában ügyintézésre,
 • számla szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető által megjelölt számlázási címhez tartozó hívószámok vonatkozásában ügyintézésre,
 • ügyfél szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető valamennyi hívószáma vonatkozásában ügyintézésre.

Előfizető e jogokat a Felhasználóktól beszerzett adatkezelési hozzájárulás alapján gyakorolhatja, ennek megtörténtét a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni.

Előfizető és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MyTelenor online ügyfélszolgálati oldal egy kényelmi szolgáltatás, az ott elérhető funkciók nem azonosak a Szolgáltató további ügyfélszolgálati csatornái által biztosított funkciókkal, szolgáltatásmanipulációs lehetőségekkel.

A MyTelenor ügyfélszolgálati oldalon a különböző előfizetői jogosultsági szintekhez különböző szintű fiók hozzáférési jogosultságok érhetők el, amely hozzáférési jogosultságok köre a fiókot érintő fejlesztések során a későbbiekben változhat.

Annak érdekében, hogy az Előfizetők és Felhasználók az előfizetésükkel kapcsolatban minél több információhoz jussanak és a továbbiak mind inkább maguk alakíthassák igényeik szerint az előfizetésükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat vagy módosíthassák azokat, a fiókot folyamatosan fejlesztjük.

A fejlesztések következményeként a fiók kinézete, funkciói változhatnak.

Az egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokban végzett változtatások (pl. szolgáltatás megrendelés) értelemszerűen az egyedi előfizetői szerződés módosítását jelentik.

9.4 E-mail Stúdió
Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy Előfizetői – [előzetes regisztrációt (8. pont), és a regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.3 pont) követően – az E-mail Stúdió szolgáltatás segítségével elektronikus levelezési szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

9.5 SMS Stúdió
Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy számlás Előfizetői – előzetes regisztrációt (8. pont), és a regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.4 pont) követően – a Csoportos SMS szolgáltatás segítségével SMS üzeneteket küldjenek.

9.6 MyGo, MobiTrend és Mobitrend Max 

Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy jogi személy Előfizetői – előzetes regisztrációt (8. pont), és a regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.4 pont) követően - - a MyGo, MobiTrend és Mobitrend Max szolgáltatások adminisztrációs felülete segítségével a MyGo, MobiTrend és Mobitrend Max szolgáltatások működési feltételeit beállítsák, módosítsák.