Apple Piactér Vásárlás ÁSZF

Apple Piactér Vásárlás

A Telenor Előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat az Apple piactéren keresztül.
 

Fogalmak

Eladó: az Apple, vagy az Apple-lel szerződött természetes, vagy jogi személy, aki az Apple Piactéren keresztül a Terméket az Előfizető felé értékesíti és a Vásárlásból származó Vételárat fogadja.

Apple: az Apple Distribution International, valamint leányvállalatai és érdekeltségei.

Apple Piactér (App Store, Apple Music, iTunes és iBooks Store): az Apple tulajdonában lévő és az Apple által működtetett olyan elektronikus piactér, amely lehetőséget ad az Előfizetők számára Termékek kikeresésére és megfelelő Készülékekre történő letöltésére.

Apple Fiók (Apple ID): Egy e-mail cím és egy jelszó kombinációja. A fiókba, a Készülékről bejelentkezve válik az Apple Piactér elérhetővé.

Készülék: Olyan Apple által készített operációs rendszerrel rendelkező eszköz, amelyen keresztül az ügyfél eléri és használhatja a Telenor egyenleg terhére történő fizetést. Ilyen eszközök lehetnek például az iPhone, iPad, Mac, iMac, iPod, Apple Watch és AppleTV. Abban az esetben, ha az ügyfél előzőleg már belépett egy iOS operációs rendszerrel rendelkező eszközről az Apple Fiókjába, ezáltal megtörtént az asszociáció, akkor az eszköz lehet olyan is, amelyen nem iOS operációs rendszer fut.

Termék: bármely, az Apple Piactéren megvásárolható digitális fájl, alkalmazás, áru, szolgáltatás vagy jogosultság (pl.: elektronikus adatfájl, alkalmazás, mobiltelefon-alkalmazás, alkalmazáson belüli jogosultság, tartalom, szöveges dokumentum, zene, audio - és egyéb hangfájl, elektronikus könyv, fénykép, videó, stb.), amelynek az Apple Piactéren közzétett áron vásárolható meg annak Eladójától.

Vásárlás: az az ügylet, amely során az Előfizető letölti a Terméket (vagy arra vonatkozó jogosultságot szerez) az Apple Piactérről, a megfelelő Készülékére és ezzel a Vételárat megfizeti a Telenornál vezetett Hitelkeretből vagy Univerzális Egyenlegből történő levonással.

Vételár: a Termék feltüntetett ára, amely magában foglalja az esetlegesen kapcsolódó valamennyi díjat, adót és költséget. A Telenor jogosult a Hitelkeret, vagy Univerzális Egyenleg terhére történő egyes vásárlások értékhatárát meghatározni, amelyet honlapján tesz közzé.

Visszatérítés: az az ügylet, amelynek keretében az Apple a Vételárral megegyező pénzösszeg vagy annak egy részének visszautalását kezdeményezi az Előfizető Hitelkeretére vagy Univerzális Egyenlegére.
 

A szolgáltatás igénybe vétele

A Vásárlás a megfelelő Készülékeken elérhető Apple Piactér alkalmazás (pl. iTunes) segítségével hajtható végre. A szolgáltatás használatát az Apple az Előfizető regisztrációjához és felhasználói fiók létrehozásához köti, amely során az Előfizető kötelezi magát az Apple Piactér felhasználási feltételeinek elfogadására.

Az előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során az Előfizető hívószáma és Apple-fiókja alapján kerül azonosításra. Az Előfizető tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy hívószáma, valamint azon információ, hogy az adott tranzakció végrehajtásához az előfizető rendelkezik-e elegendő Hitelkerettel vagy Univerzális Egyenleggel a szolgáltatás nyújtásában résztvevő partnerek számára átadásra kerül a vásárlási jogosultság ellenőrzése, a Vásárlás lebonyolítása, valamint ügyfélszolgálati tevékenység ellátása céljából.

A Vásárlások lebonyolításhoz külön szolgáltatás megrendelésére nincs szükség. A Vásárlás lehetősége a Számlás Előfizetőnek, a Kártyás Előfizetőknek, és az Új Generációs Kártyás Előfizetőknek külön megrendelés nélkül, az Előfizetői Szerződés megkötésétől kezdve elérhetővé válik azzal, hogy a Termék vásárlásakor az alábbi feltételeknek együttesen teljesülniük kell:

  • Megfelelő Készülék,
  • Adatforgalmazásra alkalmas előfizetéssel rendelkeznek (a vásárlás során felhasznált adatforgalom az Előfizető tarifacsomagjának megfelelően kerül számlázára),
  • a Vételár kiegyenlítéséhez elegendő pozitív Hitelkeret és/vagy Univerzális egyenleggel rendelkeznek,
  • Apple-Fiók (Apple ID)


A vásárlás lehetőségének tiltása

Az Előfizetők a Vásárlás lehetőségének tiltását és lemondását az alábbi módokon kérhetik:

  • Telenor Online felületen
  • Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220)


A Vásárlás folyamata

A Vételár kiegyenlítésének feltétele a vásárlás jóváhagyása, amely a vásárlási folyamattól függően az Apple Piactéren keresztül, a Termék, majd a „Telenor egyenleg” vásárlási mód kiválasztásával és a Vásárlás jóváhagyásával történik. A Vételár levonására, illetve kiszámlázására csak a Vásárlás jóváhagyását követően akkor kerül sor akkor, amikor a vásárlások összértéke eléri az Apple által meghatározott szintet, vagy eltelik az Apple által meghatározott időtartam.
A Vásárlás során az Előfizetők a Telenor irányába a Vásárlást nem hagyják jóvá, a jóváhagyás kizárólag az Apple Piactér felületén történik.

A SIM-kártya elvesztése, ellopása (az Előfizető erre vonatkozó bejelentését, azaz letiltási kérelmét megelőzően), vagy átadása esetén a Telenor a jogosultatlan használatból eredő kárért felelősséget nem vállal.


A Vásárlás kiegyenlítése

A Telenor a megvásárolt Termék(ek) Vételárát a Számlás Előfizetővel szemben annak Hitelkerete vagy Univerzális egyenlege, míg Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén kizárólag Univerzális Egyenlege terhére érvényesíti. A Termék megvásárlása során az Előfizetőnek elérhető Hitelkerettel és/vagy elegendő Univerzális egyenleggel kell rendelkeznie a Vételár kiegyenlítéséhez.

Az Univerzális Egyenleg feltöltésével az Előfizetők a feltöltött összeg erejéig vásárolhatnak és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. Az Univerzális egyenlegről a Vásárlás értéke a Vásárlást követően, amikor az Apple-től megérkezik a terhelés, levonásra kerül. Számlás Előfizetők havi Hitelkeretük terhére is vásárolhatnak, amely Vásárlás ellenértékét utólag, a számlázási időszak végén, a kiállított és megküldött számla ellenében fizetik meg.


A vásárlástól történő elállás és a vásárlás törlése (sztornó)

A Vásárlás során az Apple, az Apple piactér általános szolgáltatás feltételei szerint előre meghatározott időablakot biztosít az Előfizető felé a vásárlástól történő elállásra, valamint a vásárlás törlésére, amely során az Apple kezdeményezi a Termék Vételárának Visszatérítését.


Egyenlegkezelés

A megvásárolt Termékek Vételárának kiegyenlítése a Számlás Előfizetők esetében elsősorban az Univerzális Egyenlegből történik. Amennyiben az Univerzális Egyenlegen nem áll rendelkezésre a Vásárlás kiegyenlítéséhez szükséges, feltöltésből származó összeg, úgy a Vásárlás fennmaradó értéke az Előfizető Hitelkeretének (amennyiben van ilyen) egyenlegéből kerül levonásra. 
Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén a megvásárolt Termékek értékének levonása kizárólag az Univerzális Egyenlegből történik. 

Amennyiben az Előfizető Hitelkeretén és/vagy az Univerzális Egyenlegén található összeg nem elegendő a Vételár kifizetéséhez, akkor az adott Termék kézbesítését követően az Apple kéri az Előfizetőt, hogy adott időn belül rendezze tartozását. Amennyiben Előfizető megadott határidőn belül nem rendezi tartozását, Apple ID-ja az Apple által felfüggesztésre kerül. Az Előfizető felelőssége meggyőződni arról, hogy a Termék(ek) ellenértéke Univerzális Egyenlegéből és/vagy Hitelkeretéből megfizethető, az ezzel kapcsolatos mulasztásból eredő esetleges kárért a Telenor nem vállal felelősséget.

Amennyiben a megvásárolni kívánt termék értéke magasabb, mint a Telenor által megállapított és honlapján közzétett összeghatár, úgy a vásárlás elutasításra kerül.


Áfás számla igénylése

Az Előfizetők a Vásárlásról áfás számlát közvetlenül a Vásárlási folyamatban résztvevő Eladóktól igényelhetnek.

A Telenor a Vásárlásról kizárólag bizonylatot állít ki, amelyen áfa körön kívüli tételként jelennek meg az Előfizető számlájának „Mobil Piactér Vásárlás” szekciójában (a beszedett díjak Áfa tartalmának levonására a számlák nem alkalmasak). Számlás Előfizetők Vásárlásairól szóló bizonylatot a Telenor a havi számlalevéllel együtt kapják meg (a teljesítés időpontja minden esetben azon hónap utolsó napja, amikor a Termékeket megvásárolták), a Kártyás Előfizetők bizonylatot a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) kérhetnek.
Emellett a Számlás Előfizetők a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) is kérhetik a bizonylat hóközi számla formájában történő kiállítását, mely postai úton kerül az Előfizető címére kiküldésre. Ebben az esetben az Előfizetőnek meg kell fizetnie a Telenor mindenkor hatályos Díjszabásában szereplő, a hóközi számla kiállítására vonatkozó díjat.
Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és a feltöltéssel egyidejűleg jelzi áfás számla igényét, úgy az áfás számla távközlési szolgáltatásról kerül kiállításra, vagyis a feltöltött egyenleg ezt követően csak távközlési szolgáltatásra használható fel, Apple Piactéren történő Vásárlásra nem, így az a továbbiakban nem minősül Univerzális Egyenlegnek.

Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és nem kér áfás számlát a feltöltéssel egyidejűleg, úgy ténylegesen Univerzális Egyenleg kerül nyilvántartásra mindaddig, amíg az egyenlege el nem fogy, illetve amíg nem jelzi a feltöltésről áfás számla igényét.
 

Áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre

A Számlás Előfizetésről Kártyás Előfizetésre történő áttérés során a Hitelkeretből addig felhasznált összeget a Telenor kiszámlázza, mivel a Kártyás Előfizetők számára nem áll rendelkezésre Hitelkeret. A korábbi Számlás Előfizetésen lévő Univerzális Egyenleg a Kártyás Előfizetés Univerzális Egyenlegére kerül feltöltésre.

Áttérés esetén és a szolgáltatás lemondásakor az Előfizető hívószáma és az Apple-fiók szétválasztásra kerül, azaz a Vásárlást újabb, Apple-Fiókba történő bejelentkezés után lehet kezdeményezni.
 

Átírás

Átírás esetén (tulajdonosváltás) és a szolgáltatás lemondásakor az Előfizető hívószáma és az Apple-fiók szétválasztásra kerül, azaz a Vásárlást újabb, Apple-Fiókba történő bejelentkezés után lehet kezdeményezni.


Az előfizetés megszűnése

A Számlás Előfizetés megszűnése esetén a Hitelkeret és az Univerzális Egyenleg is megszüntetésre kerül. Az Univerzális Egyenlegen fennmaradó összeget a Telenor nem téríti vissza. Az Univerzális Egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére.


A szolgáltatás feltételeinek beállítása, illetve módosítása a Telenor Online (TOL) felületeken keresztül
Az Előfizetőknek lehetőségük van a vásárlási tranzakciókhoz kapcsolódó információk elérésére és a szolgáltatással kapcsolatos beállítások elvégzésére, valamint módosítására a TOL- felületeken. A TOL- felületen történő módosításból eredő felelősség minden esetben az Előfizetőt terheli.
 

Panaszkezelés

A szolgáltatás során vásárolt Termék tekintetében az Előfizetők panasszal közvetlenül az Eladókhoz, valamint a Vásárlás során az Eladóktól kapott e-mail címen fordulhatnak.

A Telenor a Vásárlással kapcsolatos panaszokat (pl: a megvásárolt alkalmazás nem működik a telefonon), kérdéseket nem kezeli, kizárólag tájékoztató jellegű információt ad a Vásárlás részléteiről.


A szolgáltatás igénybevétele során fizetendő díjak

  • A szolgáltatás havi előfizetési díja: A szolgáltatás havidíjmentes.
  • A szolgáltatás használati díjai: A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetők adatkapcsolaton keresztül kommunikálhatnak az Apple Piactér rendszerével, amely során az Előfizető a GPRS- vagy adathívás-alapú tarifacsomagjának megfelelő használati díjat köteles megfizetni, amennyiben az Előfizető nem wifi-t használ.
  • A termék Vételára: A használati díjon felül, az Előfizetők kötelesek megfizetni a megvásárolt termékek Vételárát is.