Hogyan lehet a mi iskolánk is HiperSuli?

Az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet a HiperSuli programra, az adatok beérkezését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Kérjük, hogy az összes mezőt töltse ki.

Az iskola a csatlakozással vállalja, hogy

  • Elkötelezett a digitális oktatás felé. Mindent megtesz azért, hogy a digitális oktatás az iskolában fejlődjön.
  • Tanárai a https://hipersuli.webuni.hu felületen lévő online kurzusokra beiratkoznak és azokat elvégzik. Ezzel a digitális oktatásra használható online eszköztáruk alapjait már meg is tudják szerezni.
  • Előre egyeztetett igények szerint bemutató órákat biztosít a HiperSuli program koordinátorai valamint HiperSuli tanárok számára.
  • Féléves rendszerességgel beszámolót küld a HiperSuli program koordinátorainak a digitális oktatás aktuális állapotáról az iskolában.
  • A HiperSuli hálózat tagjaként honlapján elhelyezi a HiperSuli logóját, elhelyezi az iskola épületében a HiperSuli táblát.

Adatkezelési tájékoztató a Hipersuli Oktatási Programban való részvételhez 

Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok köre
A Hipersuli Oktatási Program keretében a Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409, a továbbiakban "Telenor") a Hipersuli Oktatási Programban részt vevő iskolák nevében eljáró képviselők (igazgatók, kapcsolattartásra kijelölt személyek) személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) kezeli az az iskolákkal való kapcsolattartás céljából. Ezt követően a személyes adatok törlésre vagy véglegesen anonimizálására kerülnek. Az adatokat a Telenor az azt követő 30 napig kezeli, ameddig az iskola részt vesz a Hipersuli Oktatási Programban. Amennyiben az iskola nem kerül beválasztásra a Hipersuli Oktatási Programba, úgy a Telenor az adatokat az erről szóló döntés meghozatalát követő 90 napon, de legkésőbb a jelentkezéstől számított 180 nap elteltével törli.

Az adatkezelés jogalapja
A Hipersuli Oktatási Programban történő részvétel önkéntes, és az az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, vagyis az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. A Hipersuli Oktatási Programba történő jelentkezéssel az érintettek a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát tudomásul veszik és az abban foglaltakhoz hozzájárulnak.

A Telenor az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a kezelt személyes adatok biztonságát, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatok tárolásának módja
A Telenor az adatokat az adatkezelés időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja. A Telenor az adatokat elektronikus formában is kezeli a Hipersuli Oktatási Program szolgáltatásainak nyújtásra érdekében.  

Adatfeldolgozók
A Telenor a Hipersuli Oktatási Program időtartama alatt adatfeldolgozóként Varga Krisztina egyéni vállalkozó (6724 Szeged, Sőtér István köz 2. I. em. 7. ajtó., egyéni vállalkozói igazolvány száma: 50261279) és Kobak 2002. Bt. (2040 Budaörs, Kőfejtő utca 16., Cg: 13-06-071619) közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a Telenor megbízása alapján iskolai koordinátori feladatokat látnak el.

Az érintett jogai
Az érintett a GDPR 15-22. cikkeit alapján bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását vagy zárolását. A kérelem elküldhető e-mailben az adatvedelem@telenor.hu e-mail címre, postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, faxon a +36-1-464-6111 számra, vagy előterjeszthető telefonon, a 1220-as telefonszámon. Amennyiben a Telenor az érintett kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az érintettel. Ekkor a Telenor érintettet tájékoztatja jogorvoslati jogairól is. Az érintett tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás visszavonása azt eredményezheti, hogy az általa képviselt iskola a továbbiakban nem vehet részt a Hipersuli Oktatási Programban, mivel a Telenor általi adatkezelés a kapcsolattartás feltétele.

Az érintett GDPR 21. cikke alapján személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat. A Telenor a tiltakozást az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a Telenor az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Telenor tájékoztatja az érintett, hogy az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Jogorvoslat
Amennyiben az érintett kérelme a Telenor által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha a Telenor fenti, tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha a Telenor a 15 napos határidőn belül nem dönt, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a Telenor székhelye, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.