Piactér Vásárlás ÁSZF

Mobil Piactér Vásárlás

A Telenor Előfizetői Hitelkeretük vagy Univerzális Egyenlegük terhére vásárolhatnak termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat a „Play Áruházban”. A Telenor jogosult a Hitelkeret, vagy Univerzális Egyenleg terhére történő egyes vásárlások értékhatárát meghatározni, melyet a Szolgáltató honlapján tesz közzé.  

Fogalmak

Eladó: a Google, vagy a Google-el szerződött természetes, vagy jogi személy, aki a Google Play segítségével a Terméket az Előfizető felé értékesíti és a Vásárlásból származó Vételárat fogadja.

Google: a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA), valamint leányvállalatai és érdekeltségei.

Play Áruház (Play Store): a Google tulajdonában lévő és a Google által működtetett olyan elektronikus piactér, amely lehetőséget ad az Előfizetők számára Termékek kikeresésére és Android operációs rendszerrel rendelkező eszközre történő letöltésére.

Google Fiók: Egy e-mail cím és egy jelszó kombinációja, amely közvetlenül Android operációs rendszerrel rendelkező készülékekről is létrehozható.

Telenor polc: a Szolgáltató saját Google Play oldalon keresztül népszerűsíti saját, illetve Eladó Termékeit.

Termék: bármely, a Play Áruházban megvásárolható digitális fájl, alkalmazás, áru, szolgáltatás vagy jogosultság (pl.: elektronikus adatfájl, alkalmazás, mobiltelefon-alkalmazás, alkalmazáson belüli jogosultság, tartalom, szöveges dokumentum, zene, audio- és egyéb hangfájl, elektronikus könyv, fénykép, videó), amelynek a Play Áruházban közzétett áron vásárolható meg annak Eladójától.

Vásárlás: az az ügylet, amely során az Előfizető letölti a Terméket (vagy arra vonatkozó jogosultságot szerez) a Play Áruházból, a megfelelő Android operációs rendszerrel rendelkező eszközre és ezzel egyidejűleg a Vételárat megfizeti a Telenornál vezetett Hitelkeretből vagy Univerzális Egyenlegből történő levonással.

Vételár: a Termék Play Áruházban feltüntetett ára, melyet a Google, illetve az Eladó határoz meg. A Telenor kizárólag a Termék árának elszámolása során működik közre, erre tekintettel Előfizető tudomásul veszi, hogy a Termékek Vételárának feltűntetéséért, pontosságáért Telenor nem felel, azért a felelősségét kizárja.. A Telenor jogosult a Hitelkeret, vagy Univerzális Egyenleg terhére történő egyes vásárlások értékhatárát meghatározni, melyet a Szolgáltató honlapján tesz közzé.

Visszatérítés: az az ügylet, amelynek keretében a Google a Vételárral megegyező pénzösszeg visszautalását kezdeményezi az Előfizető Hitelkeretére vagy Univerzális Egyenlegére.


A szolgáltatás igénybe vétele

A Vásárlás, Android operációs rendszerrel rendelkező eszközön elérhető „Play Áruház” alkalmazás segítségével hajtható végre. A szolgáltatás használatát a Google az Előfizető regisztrációjához és felhasználói fiók létrehozásához köti, amely során az Előfizető kötelezi magát a Play Áruház felhasználási feltételeinek elfogadására. A szolgáltatás igénybevétele során az előfizető hívószáma és a Google felhasználói fiók, a szolgáltatást igénybe vevő készülékről küldött díjmentes SMS alapján társításra kerül (kivéve roaming-ot használó Előfizetők esetében, amely esetben az előfizető a tarifacsomagjának megfelelő roaming SMS díjat fizeti). A társításra több alkalommal is szükséges lehet.

Az előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során az Előfizető hívószáma és Google-fiókja alapján kerül azonosításra. Az Előfizető tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy hívószáma, Hitelkeretének, vagy Univerzális Egyenlegének bizonyos mértéke azonosításra nem alkalmas módon a szolgáltatás nyújtásában résztvevő partnerek számára átadásra kerül a vásárlási jogosultság ellenőrzése, a Vásárlás lebonyolítása, valamint ügyfélszolgálati tevékenység ellátása céljából.

A Vásárlások lebonyolításhoz külön megrendelésére nincs szükség. A Vásárlás lehetősége az Számlás Előfizetőnek, a Kártyás Előfizetőknek, és az Új Generációs Kártyás Előfizetőknek külön megrendelés nélkül, az Előfizetői Szerződés megkötésétől kezdve elérhetővé válik azzal, hogy a Termék vásárlásakor az alábbi feltételeknek együttesen teljesülniük kell:
-    SMS-küldésre és fogadásra alkalmas Android operációs rendszerrel rendelkező eszköz,
-    GPRS- vagy adathívás-alapú hozzáféréssel rendelkeznek (a vásárlás során felhasznált adatforgalom az Előfizető tarifacsomagjának megfelelően kerül számlázára),
-    a Vételár kiegyenlítéséhez elegendő pozitív Hitelkeret és/vagy Univerzális egyenleggel rendelkeznek,
-    Google-fiók
 

A vásárlás lehetőségének tiltása

Az Előfizetők a Vásárlás lehetőségének tiltását és lemondását a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) és Telenor Online felületen keresztül kérhetik.
 

A Vásárlás folyamata

Az Vételár kiegyenlítésének feltétele a vásárlás jóváhagyása, amely a vásárlási folyamattól függően a
„Play Áruház” alkalmazáson keresztül, a Termék, majd a „Telenor egyenleg” vásárlási mód kiválasztásával és a Vásárlás jóváhagyásával történik. A Vételár levonására, illetve kiszámlázására csak a Vásárlás jóváhagyását követően kerül sor.
A Vásárlás során az Előfizetők a Szolgáltató irányába a Vásárlást nem hagyják jóvá, a jóváhagyás kizárólag a „Play Áruház” felületén történik. A szolgáltatás során a vásárlás kimeneteléről SMS üzenet is tájékoztatja az Előfizetőt.

A SIM-kártya elvesztése, ellopása (az Előfizető erre vonatkozó bejelentését, azaz letiltási kérelmét megelőzően), átadása, vagy a Google fiók illetéktelen hozzáférése esetén a Szolgáltató a jogosultatlan használatból eredő kárért felelősséget nem vállal.
Előfizető tudomásul veszi, hogy a Google jogosult indoklás nélkül az egyes tranzakciókat megtagadni, a Telenor egyenleg terhére történő vásárlást, korlátozni, felfüggeszteni, vagy törölni, amelyre a Szolgáltatónak nincs befolyása. Ilyen esetben kizárólag a Google tud felvilágosítást adni Előfizető részére eljárása indokáról.

Előfizető tudomásul veszi azt is, hogy a Telenor saját döntése alapján jogosult a szolgáltatást (az egyes tranzakciókat) felfüggeszteni, vagy korlátozni.
 

A Vásárlás kiegyenlítése

A Telenor a megvásárolt Termék(ek) Vételárát a Számlás Előfizetővel szemben annak Hitelkerete vagy Univerzális egyenlege, míg Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén kizárólag Univerzális Egyenlege terhére érvényesíti. A Termék megvásárlása során az Előfizetőnek elérhető Hitelkerettel és/vagy elegendő Univerzális egyenleggel kell rendelkeznie a Vételár kiegyenlítéséhez.

Az Univerzális Egyenleg feltöltésével az Előfizetők a feltöltött összeg erejéig vásárolhatnak és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. Az Univerzális egyenlegről a Vásárlás értéke a Vásárlást követően azonnal levonásra kerül. Számlás Előfizetők havi Hitelkeretük terhére is vásárolhatnak, amely Vásárlás ellenértékét utólag, a számlázási időszak végén, a kiállított és megküldött számla ellenében fizetik meg.
 

A vásárlástól történő elállás és a vásárlás törlése (sztornó)

A Vásárlás során a Google, a Play Áruház általános szolgáltatás feltételei szerint előre meghatározott időablakot biztosít az Előfizető felé a vásárlástól történő elállásra, valamint a vásárlás törlésére, amely során a Google kezdeményezi a Termék Vételárának Visszatérítését. A szolgáltatás során a vásárlás kimeneteléről SMS üzenet is tájékoztatja az Előfizetőt.
 

Egyenlegkezelés
A megvásárolt Termékek Vételárának kiegyenlítése a Számlás Előfizetők esetében elsősorban az Univerzális Egyenlegből történik. Amennyiben az Univerzális Egyenlegen nem áll rendelkezésre a Vásárlás kiegyenlítéséhez szükséges, feltöltésből származó összeg, úgy a Vásárlás fennmaradó értéke az Előfizető Hitelkeretének (amennyiben van ilyen) egyenlegéből kerül levonásra.
Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén a megvásárolt Termékek értékének levonása kizárólag az Univerzális Egyenlegből történik.

Amennyiben az Előfizető Hitelkeretén és/vagy az Univerzális Egyenlegén található összeg nem elegendő a Vételár kifizetéséhez, úgy a vásárlási igényt a Play Áruház elutasítja. Az Előfizető felelőssége meggyőződni arról, hogy a Termék(ek) ellenértéke Univerzális Egyenlegéből és/vagy Hitelkeretéből megfizethető, az ezzel kapcsolatos mulasztásból eredő esetleges kárért a Telenor nem vállal felelősséget.

Amennyiben a megvásárolni kívánt Termék Vételára magasabb, mint a Telenor által megállapított és honlapján közzétett összeghatár, úgy a Vásárlás Telenor Előfizetői Hitelkeret, vagy Univerzális Egyenleg terhére nem hajtható végre, ezen fizetési lehetőséget nem kínálja fel a Play Áruház eEőfizető részére.
 

Áfás számla igénylése    

Az Előfizetők a Vásárlásról Áfás számlát közvetlenül az Eladóktól igényelhetnek.

A Telenor a Vásárlásról kizárólag bizonylatot állít ki, amelyen Áfa körön kívüli tételként jelennek meg az Előfizető számlájának „Mobil Piactér Vásárlás” szekciójában (a beszedett díjak Áfa tartalmának levonására a számlák nem alkalmasak). Számlás Előfizetők Vásárlásairól szóló bizonylatot a Telenor a havi számlalevéllel együtt kapják meg (a teljesítés időpontja minden esetben azon hónap utolsó napja, amikor a Termékeket megvásárolták), a Kártyás Előfizetők bizonylatot a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) kérhetnek.
Emellett a Számlás Előfizetők a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) is kérhetik a bizonylat hóközi számla formájában történő kiállítását, mely postai úton kerül az Előfizető címére kiküldésre. Ebben az esetben az Előfizetőnek meg kell fizetnie a Telenor mindenkor hatályos Díjszabásában szereplő, a hóközi számla kiállítására vonatkozó díjat.
Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és a feltöltéssel egyidejűleg jelzi Áfá-s számla igényét, úgy az Áfás-számla távközlési szolgáltatásról kerül kiállításra, vagyis a feltöltött egyenleg ezt követően csak távközlési szolgáltatásra használható fel, Play Áruházban történő Vásárlásra nem, így az a továbbiakban nem minősül Univerzális Egyenlegnek.

Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és nem kér Áfás számlát a feltöltéssel egyidejűleg, úgy ténylegesen Univerzális Egyenleg kerül nyilvántartásra mindaddig, amíg az egyenlege el nem fogy, illetve amíg nem jelzi a feltöltésről Áfás számla igényét.
 

Áttérés Számlás Előfizetésről Kártyás Előfizetésre

A Számlás Előfizetésről Kártyás Előfizetésre történő áttérés során a Hitelkeretből addig felhasznált összeget a Szolgáltató kiszámlázza, mivel a Kártyás Előfizetők számára nem áll rendelkezésre Hitelkeret. A korábbi Számlás Előfizetésen lévő Univerzális Egyenleg a Kártyás Előfizetés Univerzális Egyenlegére kerül feltöltésre.

Áttérés esetén és a szolgáltatás lemondásakor az Előfizető hívószáma és a Google-fiók szétválasztásra kerül, azaz a Vásárlást, Google-Fiókba történő bejelentkezést után, az előfizetői hívószám és a Google felhasználói fiók társítását követően lehet kezdeményezni.
 

Átírás

Átírás esetén (tulajdonosváltás) és a szolgáltatás lemondásakor az Előfizető hívószáma és a Google-fiók szétválasztásra kerül, azaz a Vásárlást, Google-Fiókba történő bejelentkezést után, az előfizetői hívószám és a Google felhasználói fiók társítását követően lehet kezdeményezni.
 

Az előfizetés megszűnése

A Számlás Előfizetés megszűnése esetén a Hitelkeret és az Univerzális Egyenleg is megszüntetésre kerül. Az Univerzális Egyenlegen fennmaradó összeget a Telenor nem téríti vissza. Az Univerzális Egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére. Az Előfizető hívószáma és a Google-fiók szétválasztásra kerül.
Számcsere és SIM csere
Számcsere és SIM csere esetén az Előfizető hívószáma és a Google-fiók szétválasztásra kerül, azaz a Vásárlást, Google-Fiókba történő bejelentkezés után, az előfizetői hívószám és a Google felhasználói fiók társítását követően lehet kezdeményezni.

A szolgáltatás feltételeinek beállítása, illetve módosítása a MyTelenor felületeken keresztül
Az Előfizetőknek lehetőségük van a vásárlási tranzakciókhoz kapcsolódó információk elérésére és a szolgáltatással kapcsolatos beállítások elvégzésére, valamint módosítására a MyTelenor felületeken. A MyTelenor felületen történő módosításból eredő felelősség minden esetben az Előfizetőt terheli.
 

Panaszkezelés

A szolgáltatás során vásárolt Termék tekintetében az Előfizetők panasszal közvetlenül az Eladókhoz, (a Vásárlás során az Eladóktól kapott e-mail címen), valamint a https://support.google.com/googleplay oldalon fordulhatnak.

A Telenor a Vásárlással kapcsolatos panaszokat (pl: a megvásárolt alkalmazás nem működik a telefonon), kérdéseket nem kezeli, kizárólag tájékoztató jellegű információt ad a Vásárlás részléteiről.
 

A szolgáltatás igénybevétele során fizetendő díjak

A szolgáltatás havi előfizetési díja: A szolgáltatás havidíjmentes.

A szolgáltatás használati díjai
-    A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetők adatkapcsolaton keresztül kommunikálhatnak a
Play Áruház rendszerével, amely során az Előfizető a GPRS- vagy adathívás-alapú tarifacsomagjának megfelelő használati díjat köteles megfizetni.

A termék Vételára
-    A használati díjon felül, az Előfizetők kötelesek megfizetni a megvásárolt termékek Vételárát is.
 

Előfizető hívószáma és a Google felhasználói fiók társítása

-    A szolgáltatás igénybevétele során az előfizető hívószáma és a Google felhasználói fiók, a szolgáltatást igénybe vevő készülékről küldött díjmentes SMS alapján társításra kerül (kivéve roaming-ot használó Előfizetők esetében, amely esetben az előfizető a tarifacsomagjának megfelelő roaming SMS díjat fizeti). A társításra több alkalommal is szükséges lehet.